ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 21:02
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ސަރުކާރުގެ މެންބަރު ޗެމްބަރަށް ގޮސް އަޑުގަދަކުރަނީ
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ސަރުކާރުގެ މެންބަރު ޗެމްބަރަށް ގޮސް އަޑުގަދަކުރަނީ
މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ރިޔާސަތު ހައިޖެކްކޮށް ޖަލްސާ ހުއްޓުވައިފި
 
މަޖިލީހަށް އައި މެންބަރުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ގަޔަށް އަތްލާފައިވޭ
 
ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ވަނީ ޗެމްބަރަށް އަރާ އަޑުގަޑަކޮށްފައި

ދައުރުން ބޭރުން ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ހުރަސް އެޅުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ނަގާ ވޯޓު މިއަދު 1:30ގައި ނެގުމަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން މަޖިލިސް ފްލޯރ ތަޅުލައިގެން ތިބުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޖާގައެއް ނުލިބުނެވެ.

އަދި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 8:00 ގައި ޖަލްސާ އަލުން ފެށުމުން ރިޔާސަތުން މެންބަރުންނަށް އެންގިއެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ މެންބަރުން ވަނީ ޗެމްބަރަށް އަރާ އަޑުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ނިޒާމް ގެއްލުވާލާ މެންބަރުން ވަނީ ދުންމާރި ފުމެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަނުދީ އަޑުގަދަކޮށްފައެވެ.

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިޔާސަތުން މަސައްކަތްކޮށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރާ ފަރާތްތައް ދަނީ އިހްތިޖާޖު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެގަޑީގައި މަޖިލީހަށް އައި މެންބަރުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ބައެއް މެންބަރުންގެ ގަޔަށް އަތްލާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 8 ޖަހާއިރު، ނެމޭނީ 5:30 ގައި
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން: ވަޒީފާގެ ބިރު، ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ ބިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު
ކެމްޕެއިނުގައި މިފަހަރު ގޮވާލީ ސަރުކާރު ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓުދޭން، ޕާޓީން މިފަހަރުވެސް ބުނީ އެއީ ފަރުދީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ