ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 22:26
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
 
މައުޟޫއާ ނުގުޅޭތީ ޖަވާބު ދެވެން ނެތް ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
31 ޑިސެންބަރުގައި ޝަހީބް މަގާމުން ވަކި ކުރެއްވި ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ސަރުކާރުން ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވޭ

ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ރައީސް އޮފީހުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް އެކަން ނުކުރާތީ ނޫސްވެރިން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމެއް ބާއްވަވާފައެވެ. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ނޫސްވެރިން ކުރި ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވައި ނާޒިމް ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވާފައެވެ.

ގިނަ ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މައުޟޫއާ ނުގުޅޭތީ ޖަވާބު ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޝަހީބު 31 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އެމަގާމުން ވަކި ކުރެއްވި ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ސަރުކާރުން ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސާފައެއްނުވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ވެސް ނޫސްވެރިން ވަނީ ގައުމުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ގުޅަން ވީ ކޮން ބޭފުޅަކަށްތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކުރި ނަމަވެސް އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިސުވާލުތަކަށް ވެސް ނާޒިމް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވެއެވެ.

ތިފާހަގަކުރައްވަނީ އަނެއް އަދިވެސް އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުގެ އަނެއް މަގުތައް ފަހިވެ ތަނަވަސްވުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ ތެދެއްތޯ. އަޅުގަނޑު އެއަށް ވަރަށް އިހުތިރާމް ކުރަން
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ ވަޒީރުން މީޑިއާތަކާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަހުން ވެސް އެއް ގަޑިއިރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވަޒީރުންތަކެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނާޒިމް އެ ފާހަގަކުރެއްވީ 25 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ދައުލަތުގެ މީޑީއާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އަހާ" ޕްރޮގްރާމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކަމަށާއި، ގިނަ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށް އާާންމުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް