ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 13:56
މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން
މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން މަޖިލިސް ފްލޯ ތަޅުލައިގެން ތިބުމުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި
 
ވަގުތު ނެތުމުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާދެން ފެށޭނެ ވަގުތެއް އަންގާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ މެމްބަރުންނަށް އަންގާފައި
 
22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނަގާ ވޯޓު 1:30 ގައި ނެގުމަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފައި
 
3 ވަޒީރަކާއި ބަންޑާރަނާއިބަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ނިންމާފައި

ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން މަޖިލިސް ފްލޯ ތަޅުލައިގެން ތިބުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޖާގަ އެއް ނުލިބުނެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ 22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނަގާ ވޯޓު 1:30 ގައި ނެގުމަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މާހައުލެއް މި ވަގުތު ނެތުމުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާދެން ފެށޭނެ ވަގުތެއް އަންގާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ މެމްބަރުންނަށް އަންގާފައެވެ.

އެ 22 މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ދައުރުން ބޭރުން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ އަށް މެމްބަރުން ވަނީ ބަހުސް ކުރައްވާފައެވެ.

3 ވަޒީރަކާއި ބަންޑާރަނާއިބަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރުހުން ނުދޭން ނިންމާފައި ވަނީ

*ޑރ. ޢަލީ ޙައިދަރު އަޙްމަދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

*ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

*މުޙައްމަދު ސަޢީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

*އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ 37 މެމްބަރުންނެވެ. އެ ނިންމުން ފާސްވީ 21 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ބާކީ ތިބި ވަޒީރުންނަށް މެމްބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް "ފްރީ ވިޕެއް" ނެރުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް