ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 13:31
އައްޑޫގެ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް
އައްޑޫގެ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް
އަހުމަދު ފާރިސް
އައްޑޫގެ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް
އައްޑޫގެ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމަށް މިނިސްޓްރީން ނެގި ކޮންސަލްޓެންޓަށް 300،000 ރުފިޔާ
 
ބީލަމުގެ އަގަކީ -/300,000 ކަމަށާއި، ބީލަމުގެ މުއްދަތަކީ 25 ދުވަސްކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
 
ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައިވޭ

އައްޑޫގެ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމަށް މިނިސްޓްރީން ނެގި ކޮންސަލްޓެންޓު ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގަކީ 300،000 ރުފިޔާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އައްޑޫގައި އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކަމާ ގުޅޭ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކުރީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ "އައްޑޫ އައްސޭރި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން" ގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ވުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބީލަން ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށެވެ.

މި ބީލަން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ސީޑީއީ ކޮންސަލްޓިންގ އެވެ. ބީލަމުގެ އަގަކީ -/300,000 ކަމަށާއި، ބީލަމުގެ މުއްދަތަކީ 25 ދުވަސްކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

'އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް'ގެ ނަމުގައި އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް، 6،000 އެނދާ އެކު 10،000 ވަޒީފާ އެ ސަރަހައްދުގައި އުފައްދަން ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ނިމިދިޔަ 5 އަހަރު 5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގާފައިވޭ - ނާޒިލް
ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތަޖުރިބާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ނޫނީ އަޅާލެވޭ އެއްވެސްކަމެއް ނެތްކަން، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ގަޑުބަޑު - ނިޒާރު
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްގީ ގެނެސްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަންތަކުގައި އެކަނި - ރައީސް ސާލިހު
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެއަރޕޯޓާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްގީކުރަނީ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި