ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 09:40
މާލޭގެ މަގެއް، ސްޕިޑް ބްރޭކަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
މާލޭގެ މަގެއް، ސްޕިޑް ބްރޭކަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ވެހިކަލްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދު
ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ވެހިކަލްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް އާއްމުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު އަމީން
 
ގަވާއިދުގައި ބުނާ އެސެސްމަންޓްގައި މައިގަނޑު 22 ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ މާލޭގައި ދުއްވޭނެ ވެހިކަލް ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް މޭޔަރު އާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭނެ އަދަދާއި، އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް އާންމުކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ވެހިކަލް އެތެރެ ކުރާ މައްސަލަކީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ވެހިކަލްތައް ގިނަވެ، މާލެސިޓީގެ ޓްރެފިކަށް ބާރުބޮޑުވެފައިވާއިރު، މިމައްސަލައަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދައިދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ މާލޭގައި ދުއްވޭނެ ވެހިކަލް ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް މާލެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ސިޓީ އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ރަށްރަށުގައި ދުއްވޭނެ އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް، އެކުލަވައިލައިފައިވާ، ނަންބަރު 170-2021 ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބަދަލު ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސް ގަވާއިދު އާއްމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ބުނާ އެސެސްމަންޓްގައި މައިގަނޑު 22 ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އާބާދީ އިތުރުވާ މިންވަރާއި، ވެހިކަލް އެތެރެކުރެވޭ މިންވަރާއި، މަގުތަކުގައި ޕާކު ކުރެވޭ ސްލޮޓްތަކާއި، މަގުމަތީގެ އެންމެ ބާރުބޮޑުވާ ވަގުތުތަކާއި، އެރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީގައި ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ އެސެސްމަންޓް ހަދަން ޖެހެއެވެ.

ވެހިކަލް ލިމިޓް ކަނޑައެޅުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. ވެހިކަލް ގިނަވާ މައްސަލާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކްސްޕާޓުންގެ އެހީއާއެކު ޚާއްސަ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް