ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 17:08
ވިދާންތު ޕަޓޭލް؛ އެމެރިކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ތަރުޖަމާނު
އެމެރިކާގެ ފަލަސްތީނު ދަރިކޮޅުގެ ޒުވާނަކު މަރާލުން
އިޒްރޭލުން، ކާންދޭ އަތުގައި ދަތްއެޅިއިރު ވެސް އެމެރިކާއަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުނީ ކީއްވެ؟
 
ތައުފީގު މަރާލިކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް، ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ އިޒްރޭލަށް ގޮވާލައްވާފައި
 
އެމެރިކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ކުރިމަތިލުންތަކަކަށް ނުގޮސް ވާނެ ގޮތެއް ހަދަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ގޮވާލާފައި

ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުންގެ ސިލްސިލާ ހަމަލާތަކުގެ ލިސްޓު ލިޔެ ކޮޅުންލާކަށް ނެތެވެ. ޣައްޒާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ގަތުލުއާންމުގެ އިތުރަށް، ފަލަސްތީނުގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ރެއިޑްތައްވެސް އެހާމެ ގިނައެވެ. އެ ރެއިޑްތަކުގައިވެސް އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލެމުންދާކަމީ، އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ހުރި މީހަކު ވިއްޔާ ހިތާމަކުރާނެ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ގިނަ ރެއިޑްތައް ހިންގާ އެއް ތަނަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރިއެވެ. ހުސްވި ހަފުތާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރެއިޑްތަކުން ރެއިޑެއްގައި މި ދުނިޔެ ދޫކުރި އެކަކީ، އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގެ ތައުފީގު އަބްދުލްޖައްބާރެވެ. އިޒްރޭލުގެ އުދުވާންތަކުގައި ފަލަސްތީނުން އެތައް ބަޔަކު މި ދުނިޔެއަށް ފަހުނޭވާ ދޫކުރަމުން ދާއިރު، ތައުފީގުގެ މަރަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ހުއްޓުނެވެ. އޭނާއަކީ އެމެރިކާގައި އޮންނަ ފަލަސްތީނު ދަރިކޮޅުގެ ޒުވާނަކަށް ވީތީއެވެ. ތައުފީގުގެ ގާތް މީހުން ސިފަކުރި ގޮތުގައި އޭނާއަކީ އެހެން މީހުންގެ އިހުތިރާމް ހޯދާ، މަޖާ މިޒާޖެއްގެ، ޒުވާން ކުއްޖެކެވެ.

މަރުވިއިރު އޭނާ ދިޔައީ ވަރުގަދަ ބަހުސެއްވެސް ކުރަމުންނެވެ. ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި ހުންނަ ތައުފީގު ބަހުސްކުރަމުން ދިޔައީ ފަލަސްތީނު ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު އަނބުރާ އެމެރިކާއަށް ގޮސް، ޔުނިވަރސިޓީ ތައުލީމު ފަށާނެ ދާއިރާއަކާ މެދުގައެވެ. ކުރިއަށްދާނީ ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުންތޯ ނުވަތަ އިންޖިނޭރުކަމުގެ ރޮނގުންތޯ ކުރެވުނު ބަހުސް، ދުވަހަކުވެސް ކޮޅެއްގައި ޖެހުމެއް ދެން ނެތެވެ. ތައުފީގު ފަލަސްތީނަށް ދަތުރުކުރީ އެއީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ އުފަން ފަސްގަނޑު ކަމަށް ވީތީއެވެ. އޭނާ ފަލަސްތީނަށް ބަދަލުވީ، އަހަރެއްހާ ދުވަހު އެ ފަސްގަނޑުގައި ހުރުމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

ތައުފީގުގެ ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖަކު މީޑިއާއަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ތައުފީގުގެ މެޔަށާއި ބޮލަށް ބަޑިޖެހީ އޯފް-ޑިއުޓީގައި ހުރި އިޒްރޭލު ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެކެވެ. އެ މީހަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ވަޒަންވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީ އާބާދީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށްވެސް ވެއެވެ. ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލު ފުލުހެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، މި ދުނިޔެއާ ތައުފީގު ވަކިކޮށްލީ، އޭނާގެ އެކުވެރިންތަކަކާއެކު ދަތުރެއް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ.

ތައުފީގުގެ ދެބެންގެދެދަރި ބޭބެ، އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އަބްދުލްވައްހާބު ބުނިގޮތުގައި، އޭނާގެ ކޮއްކޮއާ ބެހޭގޮތުން އެފަދަ ޚަބަރެއް އަހަންޖެހިދާނެ ކަމަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހީކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. މެޑިކަލް އެސިސްޓަންޓެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ބުނިގޮތުގައި، ވެދިޔަ ކަންތަކާމެދު އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަމުގެ އަލިފާންގަނޑެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

ތައުފީގު އުފަންވެ، އުޅެ ބޮޑުވީވެސް އެމެރިކާގެ ނިއު އޯލީންސްގެ ރަށްފުށު ހިސާބުގައެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ރާމަﷲގެ އިރުއުތުރުން އޮންނަ އަލްމަޒްރާ އައްޝަރްގިޔާއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއެކު ތައުފީގު ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާގެ މައިންބަފައިން އުޅެ ބޮޑުވި އަވަށަށް ދަތުރުކުރީ، އަރަބި ދަސް ކުރުމުގެ އިތުރަށް، އޭނާގެ ނަސްލުގެ ހަގީގީ މޫ ފެތުރިފައި އޮތް މަންޒިލާބެހޭ ކަންކަން ދަސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

މުހައްމަދަކީ ނިއު އޮލީންސްގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު ތައުފީގު އޭނާގެ ބޭބެއާއެކު ކޮންމެ ރެއެއްހެން ހޭދަކުރި ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި އެމީހުންގެ އަވަށަކީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިފައި އޮތް އަވަށެއް ކަމަށް މިހާތަނަށް ގަބޫލު ކުރެވުނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައު އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރުވެސް، ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ގަތުލުކުރަމުންދާ ދިއުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް އެންމެ "ބޮޑު ސިއްރަކީ" އެމެރިކާއެވެ. މި ފަހަރު އިޒްރޭލަށް ކާންދޭ އަތުގައި އެ އެޅުނީ ދަތެވެ. ނަމަވެސް، އެމެރިކާގެ ވާހަކަ ހުރިގޮތުން، ކުނާ ދަށަށް ކަހާލާ ކަމަކަށް މި ކަން ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަން ދޭހަކޮށްދެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ވައިޓްހައުސް ތަރުޖަމާނު ޖޯން ކަރބީ ވިދާޅުވީ، ތައުފީގު މަރާލި މަރާލުމަކީ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްވެސް ކަރބީ ވަނީ އިޒްރޭލަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެއީ އެހެން ގައުމެއްގެ މީހަކު ކުރި ކަމެއް ނަމަ، މިއަދު ފެންނާނީ އެ ގައުމެއް ހަފުސްކޮށްލާ މަންޒަރު ނޫންކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ތަރުޖަމާނު، ވިދާންތު ޕަޓޭލްގެ ވާހަކަފުޅުވެސް ހުރީ ކަރބީއާ ދާދި އެއް ރޫހެއްގައެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރީގަ، އެމެރިކާގެ ފަލަސްތީނު ދަރިކޮޅުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ، އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ތައުފީގު އަބްދުލް ޖައްބާރު މަރާލި ޚަބަރު ލިބިފަ އޮތީ. މިކަމާ ގުޅިގެން އަހަރެމެން މިދަނީ، އިޒްރޭލު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތެއް ލިބޭތޯ، ވަރަށް ގާތުން، އެކުގަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. އަދި އަހަރެމެން ވާނީ، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގާ، ތައުފީގުގެ މަރާގުޅޭ ކަންކަން ބަލާ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްވެސް އިޒްރޭލަށް ގޮވާލާފަ. ހުޅަނގު އައްސޭރީގަ ކޯޅުން އިތުރުވެފަ އޮންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެކަން އަހަރެމެންނަށްވެސް އެބަ އެނގޭ. ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަހަރެމެން މި ގޮވާލަނީ، ކުރިމަތިލުންތަކަކަށް ނުގޮސް ވާނެ ގޮތެއް ހަދަން.
ވިދާންތު ޕަޓޭލް؛ އެމެރިކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ތަރުޖަމާނު

އިޒްރޭލުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ޖަމްއިއްޔާއަކުން އާދީއްތަ ދުވަހު ޝާއިއުކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިން ހިންގާ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ޝަކުވާ ހިމެނޭ ގާތްގަނޑަކަށް 94 ޕަސެންޓް މައްސަލަ، އިޒްރޭލުގެ ފުލުހުން ނިންމާލާފައި ވަނީ ދައުވާ ކުރުމަކާވެސް ނުލައެވެ.

ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުގެ ފުލުހުން ބުނާގޮތުގައި، އެ އިދާރާއިން ދަނީ ތައުފީގުގެ މަރުގެ ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެ މައްސަލަ ނިމޭނީ ކިހިނެއްކަން ލަފާކޮށްލެވޭތާއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި އިޒްރޭލުން ގަތުލުއާންމު ހިންގަން ފެށި ފަހުން ފަލަސްތީނުގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅަނގު އައްސޭރިން އެކަނިވެސް 369 މީހުންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާފައި ވާކަމަށް، ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި 95 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަތިޔާރު އެޅި ގުރޫޕުތަކުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން، ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ 15 އާބާދަކުން އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ފުލުހަކު ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާގެ ފަލަސްތީނު ދަރިކޮޅުގެ ޒުވާނަކު މަރާލާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ގޮތާމެދު ގިނަ އަދަދެއްގެ އަރަބީންނާއި އެމެރިކާގެ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. 4 މަހާ ގާތްވަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޣައްޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 25000ށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ ކުޑަކުދިންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފޯރިކަމަށް ވާއިރު، 2 ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ބައިޑަންއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު މިހާރުވެސް ދަނީ ކެމްޕޭން ކުރަމުންނެވެ. އެވަރުންވެސް ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ގޮތްދޫކުރާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާއިން ތާއީދު ނުކުރާކަމަށާއި، ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތް ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާއިން އިޒްރޭލަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން ދާނެކަމަށްވެސް ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެވަރުންވެސް، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން އެ ދަތްއަޅަނީ ކާންދޭ އަތުގައެވެ! އެ ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ސިފަކުރާނަމަ އެކަން ކިޔުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަމެވެ!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް