ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 21:29
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމު އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމު އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)
ސަން އޮންލައިން
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޓިކެޓް
އަދުރޭ ހިމެނޭހެން 13 މެމްބަރަކަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޓިކެޓް ލިބިއްޖެ
 
ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲއާއި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމްގެ އިތުރުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަހުމަދު ޠާރިގު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އާ ނުލާ 13 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެކޯލިޝަނުން ބުނީ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މެމްބަރަކު ވާދަކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާތީ އާއި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއެކު ބައެއް މެމްބަރުން ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެއް މެމްބަރަށް އަދަދު މަދުވެފައިވާތީ ޕްރައިމަރީ އެއް ބޭއްވުމެއްނެތި ކޯލިޝަންގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ޕްރައިމަރީ އެއް ނެތި ޓިކެޓް ލިބޭ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައީސްގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲއާއި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމްގެ އިތުރުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަހުމަދު ޠާރިގު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޕްރައިމަރީ އާ ނުލާ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން:

 1. ހޯރަފުށީ ދާއިރާ: އަލީ މޫސާ
 2. ބާރަށު ދާއިރާ: ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު
 3. ހަނިމާދޫ ދާއިރާ: އިދުރީސް އަބްދުﷲ
 4. އޭދަފުށީ ދާއިރާ: މިހާރުގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް
 5. މަހިބަދޫ ދާއިރާ: މިހާރުގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޠާރިގު
 6. ނިލަންދޫ ދާއިރާ: ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅު ފާތިމަތު ސައުދާ
 7. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ: އިބްރާހިމް ސަނާހް
 8. ފޮނަދޫ ދާއިރާ: ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަަބްދުﷲ
 9. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ: ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު އަޒާން މަރްޒޫގް
 10. ހުޅުދޫ ދާއިރާ: ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު)
 11. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ: އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
 12. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ: އަލީ އިބްރާހިމް
 13. ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ: އަބްދުﷲ ޝަޒީމް

ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހަފްތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިނުގަތުމަށް އެ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުޝިޕުން ނިންމުމާއެކު ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދި، ބައެއް އާންމު މެންބަރުން ޕާޓީގެ ދަފުތަރުން ވަކިވާން ފެށުމުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕްރައިމަރީން ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެ ޕާޓީން ފަހުން ނިންމިއެވެ.

ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ އެކެންޑިޑޭޓުން ޕާޓީއަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްނުކުރާކަމަށާއި ފިތުނަ އުފައްދާކަމަށް ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަހުން ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިނަމަވެސް ކޯލިޝަން ނަމުގައި ވާދަނުކުރާން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދީ ވޯޓުގަނެގެންނާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން، ދެން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި 6 މެންބަރަކު ޕީއެންސީއަށް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ 41 ޝަކުވާ ލިބުނު، 39 ޝަކުވާ އަށް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައި - އީސީ
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން: ވަޒީފާގެ ބިރު، ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ ބިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު
ކެމްޕެއިނުގައި މިފަހަރު ގޮވާލީ ސަރުކާރު ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓުދޭން، ޕާޓީން މިފަހަރުވެސް ބުނީ އެއީ ފަރުދީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ޕީއެންސީން ބޭއްވި ތަފާތު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން!