ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 12:41
އައިޖީއެމްއެޗް ލެބޯޓްރީގައި ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
އައިޖީއެމްއެޗް ލެބޯޓްރީގައި ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުުރުން
ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ 76 ރަށަކަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ ޓެސްޓިން އުސޫލުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރަނީ
 
1500ށް ވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ޚިދުމަތްފުޅާ ކުރާނެ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ނުލިބޭ 76 ރަށަކަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ ޓެސްޓިން އުސޫލުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސިއްހީ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުށަހެޅި ކަރުދާހާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމުންތަކެއް ނިންމުނު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕޮއެންޓް އޮފް ކެއަރ ޓެސްޓިން އުސޫލުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ނުލިބޭ 76 ރަށަކަށް ޕޮއެންޓް އޮފް ކެއާ ޓެސްޓިން އުސޫލުން މިހާރު ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއަރ ޓެސްޓިން އުސޫލުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވަނީ ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި. ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ނުލިބޭ 76 ރަށަކަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ ޓެސްޓިން އުސޫލުން މިހާރު ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުން.
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ނުލިބޭ 76 ރަށަކަށް ޕޮއެންޓް އޮފް ކެއާ ޓެސްޓިން ތައާރަފް ކުރެވިގެންދާއިރު، 1500ށް ވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށާއި، ސިނާއީ އިޖްތިމާއީ އަދި އެހެނިގެން ގޮތް ގޮތުން ގިނަ އަދަދަކުން މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށް ޖަމާވެ އުޅޭ ރަށްތައް ހިމެނޭނަމަ އެރަށްތަކުގައި ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ ޓެސްޓިންގެ އިތުރުން އެއަށްވުރެ ފުޅާ ގޮތެއްގައި ލެބޯޓްރީ ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް