ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 19:34
ފުނަދޫގެ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖް
ފުނަދޫގެ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖް
އެސްޓީއޯ
ފުނަދޫގެ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖް ބަދަލުކުރުން
ފުނަދޫގެ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖް، ހުޅުމާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރަނީ
 
މާގިރިފަޅު އޮންނަނީ ޝެރަޓަން ރިސޯޓު އަދި ކަނޑުއޮތްގިރި ކައިރީގައި

މާލެ ކައިރީ އޮންނަ ކ. ފުނަދޫގައި ހުރި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖްތައް، ހުޅުމާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެސްޓީއޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފުނަދޫގައި ހުންނަ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖްތައް މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އެކަން ނިންމައި، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯގައި އަންގާފައިވާކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ އަތޮޅު ފުނަދޫގަ ގާއިމްކޮށްފަވާ ފިއުލް ފާމް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (އެސްޓީއޯ)އިން ހުށަހަޅުއްވާފަވާ މައްސަލައިގަ ގޮތްތަކެއް ނިންމުން. އެގޮތުން ފުނަދޫގަ ގާއިމްކޮށްފަވާ ފިއުލް ފާމް، ކ. މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން އެސްޓީއޯއިން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފަ.
އަބްދުﷲ ނާޒިމް / ރައީސް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ

މާގިރި ފަޅަކީ، ހުޅުމާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅެކެވެ. އެ ފަޅު އޮންނަނީ ޝެރަޓަން ރިސޯޓު އަދި ކަނޑުއޮތްގިރި ކައިރީގައިއެވެ.

މި ފަޅަށް އެސްޓީއޯގެ ފިއުލް ފާމްތައް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ، ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ވެލާނާ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުންނެވެ. އެގޮތުން ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައި، ފުނަދުއާއި ވެލާނާ އެއާޕޯޓު ރޭލުގެ ނިޒާމުން ގުޅުވާލައި، ފުނަދޫގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފައިނޭންސް ހަބެއް ގާއިމްކޮށް، ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުތަކާއި އަދި ހޮޓާތައް ގާއިމްކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މާގިރިފަޅު ކައިރީގައި އޮންނަ ޝެރަޓަން ރިސޯޓަށް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ބަދަލުކޮށް، މިހާރު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުރި ސަރަހައްދު އިތުރަށް ހިއްކައި، އެއާޕޯޓުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް