ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 16:34
ޒިބްރާ މަހަކީ އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކުގެ ވަނަވަރަށް ވާސިލު ކޮށްދޭނެ ތަޅުދަނޑިކަމަށް ސައެންސްވެރިން އުންމީދު ކުރޭ
ޒިބްރާ މަހަކީ އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކުގެ ވަނަވަރަށް ވާސިލު ކޮށްދޭނެ ތަޅުދަނޑިކަމަށް ސައެންސްވެރިން އުންމީދު ކުރޭ
ރޮއިޓާރސް
ޒިބްރާ މަސް
އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ އެކި ބަލިތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގައި ޒީބްރާފިޝްގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟
 
ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދެނިވި ވިހަ މާއްދާތައް ދެނެގަންނަންވެސް ޒީބްރާވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ
 
ޒީބްރާފިޝްއަކީ މިދިޔަ 20 އަހަރު ދުވަހަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދިރޭތަކެތީގެ ދިރާސާތަކުގެ މުހިންމު ހިއްސާދާރެއް

ދިވެހި ވެއްޓާ ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލަމާ ހިނގާށެވެ. ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ކިތަންމެ ދުރުގައި ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ކަމުގެ ފައިދާ އަހަރެމެންނާ ހިސާބަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފޯރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ދައްކަން މި އުޅެނީ ސްވީޑަންގެ ސްޓޮކްހޯމްގައި ހިންގާ އާދަޔާ ޚިލާފު ފެސިލިޓީއެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެ ފެސިލިޓީގައި ސައެންސްވެރިން ދަނީ ނުލާއި ރިހި ކުލައިގެ ޒީބްރާފިޝްއޭ ކިއާ ޒާތުގެ އެތައް ހާސް މަހެއް ދިރުވާ، ޢާލާކޮށް، ކާންދީ، ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. ސައެންސްވެރިންތަކެއް މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެވެސް މުހިންމު ބޭނުމެއް އޮންނާނެތާއެވެ.

ބަރިބަރިއަށް އަތުރާލާފައި ވާ ޓޭންކުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އެ ދާ މަސްތަކަކީ، އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކުގެ ވަނަވަރަށް ވާސިލު ކޮށްދޭނެ ތަޅުދަނޑިކަމަށް ސައެންސްވެރިން އުންމީދު ކުރެއެވެ. ކަރޮލިންކްސާ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޒީބްރާފިޝް ކޯރ ފެސިލިޓީގައި މިވަގުތު 20000 އެއްހާ ޒީބްރާފިޝް ބަލަހައްޓަމުން އެބަ ދެއެވެ. އެ މަސްތަކަކީ ފެސިލިޓީގައި ތިބި ދިރާސާ ޓީމުތަކަށާއި، ފެސިލިޓީއިން ބޭރުގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަސްތަކެކެވެ.

"އަހަރެމެން މިހާރު މި ތިބީ ކަރޮލިންކްސާ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޒީބްރާފިޝް ކޯރ ފެސިލިޓީގަ. މީ ނޯޑިކް ޤައުމުތަކުގަ ހުރި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މަރުކަޒު. މިތާ އެބަ ގެންގުޅެން ގާތްގަނޑަކަށް 20000 ޒީބްރާފިޝް. ޒީބްރާފިޝް ބޭނުން ކޮށްގެން ދިރާސާތައް ކުރާ އެކި ފަރާތްތަކަށްވެސް އަހަރެމެން އެބަ މި މަސް ޑެލިވަރ ކޮށްދެން. އަދި މިދިޔަ 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޒީބްރާފިޝް ވެފައި ވަނީ މެޑިކަލް ރިސާޗާއި އަސާސީ ރިސާޗްތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މުހިންމު ދިރޭ މަޚްލޫޤަކަށް."
ލަރްޝް ބްރިތިޣަމް؛ ޒީބްރާފިޝް ކޯރ ފެސިލިޓީގެ އިސްވެރިޔާ

ޒީބްރާފިޝް ކޯރ ފެސިލިޓީގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ލަރްޝް ބްރިތިޣަމް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، ސައިޒުގެ ގޮތުން ކިތަންމެ ކުޑަވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޒީބްރާފިޝްއަކީ މިދިޔަ 20 އަހަރު ދުވަހަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދިރޭތަކެތީގެ ދިރާސާތަކުގެ މުހިންމު ހިއްސާދާރެކެވެ.

ޒީބްރާފިޝްގެ ޖެނޯމް ސީކުއަންސިންގް ހަދައިފި އެތައް އަހަރެއް ކުރިން. ޒީބްރާފިޝްގެ ޖީންތަކަށް ބަދަލު އައިސްފަ ވާ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފަ. ޒީބްރާފިޝްގެ ޖިސްމާނީ ސިފަތަކަށް ބަލާއިރު، ހަމަ އެކަހަލަ ބަދަލުތައް ހަށިގަނޑަށް އައިސްފައި ވާ ބަލި މީހުންނާ ދާދި އެއްގޮތް ކަމެއް ހުރިކަން ފާހަގަވި. ޒީބްރާފިޝްގެ ޖެނެޓިކް ވެއްޓާއި، ބަލިމީހުންގެ ވެށި އެއްގޮތްކަން ދެނެގަނެވުނު. މިއަދު ކޮންމެ ފަދަ ދިރާސާއެއްގަވެސް ޒީބްރާފިޝް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ. ކެންސަރ ބަލީގެ ފަރުވާއަށް ކުރަމުން ދާ ދިރާސާތަކުގަވެސް، ޒީބްރާފިޝްގެ ހަށިގަނޑަށް ކެންސަރ ސެލްތައް ފޮނުވާލައިފިގެން، ކެންސަރ ބައްޔަށް ތައްޔާރު ކުރާ އާ ބޭސްތައް ތަޖުރިބާ ކުރެވިދާނެ. ޖެހެނީ ކޮން ސަބަބެއް ކަން ނޭނގި ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ދިރާސާވެސް ކުރެވިދާނެ. ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދެނިވި ވިހަ މާއްދާތައް ދެނެގަންނަންވެސް ޒީބްރާވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ.
ލަރްޝް ބްރިތިޣަމް؛ ޒީބްރާފިޝް ކޯރ ފެސިލިޓީގެ އިސްވެރިޔާ

ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޒީބްރާފިޝްއަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީފައި ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ދިރުވާ، ޢާލާ ކުރެވުމާއި، އާބާދީގެ ބޮޑު ކަމީވެސް ބައެއް ސަބަބުތަކެވެ. އަދި ޒީބްރާފިޝްއަކީ ބިހުން ނުކުންނަ ހިސާބުން ފިސާރި އަވަހަށް ހެދިބޮޑުވަމުން ދާ މަހެއްވެސްމެއެވެ. 5 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަތަންވެސް ދަސްކޮށްލައެވެ. މަހުގެ ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރު، އެ މަހަކީ އެތެރެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަ މަހެކެވެ. އަދި މައި މަހުގެ ބަޑުން ބޭރުގައި ބިސް ފޯދެމުންދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން، އެންމެ ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރުގެ ދިރާސާތައް ކުރަންވެސް އެހީއަށް ވެއެވެ.

އަހަރެމެން އެންމެ ޢާންމުކޮށް މި ހަދާ ގޮތަކީ ޒީބްރާފިޝްގެ ބިހުގެ ތެރެއަށް މި ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރަނީ ކެންސަރ ސެލްތައް. ދެން، ފަރުވާގެ ގޮތުގަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިންސާނުން ބޭނުން ކުރާނެ ބޭސްތައް މި ޓެސްޓު ކުރަނީ. ޒީބްރާފިޝްގެ ބިސްތަކުގަ އެ ބޭސްތައް ޓެސްޓު ކޮށްގެން މި ބަލަނީ، މިހާރު ލިބެން ހުރި ބޭސްތަކަށް ވުރެ، ތަހުލީލީ އާ ބޭސްތައް ރަނގަޅުތޯއާ، އެކަހަލަ ކަންކަން.
ލަރްޝް ބްރިތިޣަމް؛ ޒީބްރާފިޝް ކޯރ ފެސިލިޓީގެ އިސްވެރިޔާ

ޒީބްރާފިޝްއަކީ އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަވާ ޞިއްޙީ ދިރާސާތަކަށް ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު ކުޑަކޮށްދިނުމަށްވެސް އޮތް ތަނަވަސް މަގެއްކަން ލަރްޝް ބްރިތިޣަމްގެ ވާހަކަތަކުން އެނގުނެވެ.

ޒީބްރާފިޝްއަކީ ޢުމުރު ކުރު މަހަކަށް ވީމަ، ތަޖުރިބާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުޞަތު ފަހިވޭ. ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ތަޖުރިބާތައްވެސް ކޮށް ނިންމާލެވޭ، ޒީބްރާފިޝްއަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ހެދި ބޮޑުވާ މަހަކަށް ވާތީ. ގުނަވަންތައް ހެދިބޮޑުވެ، ފައްކާ ވަމުން އަންނަ ގޮތް ދިރާސާކޮށްލާނެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބޭ. ސިކުނޑި ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ގޮތާ، އެކި ކަހަލަ ކެންސަރާ ބެހޭ ދިރާސާތައްވެސް ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ކޮށްލެވޭ.
ލަރްޝް ބްރިތިޣަމް؛ ޒީބްރާފިޝް ކޯރ ފެސިލިޓީގެ އިސްވެރިޔާ

ސްޓޮކްހޯމްގައި ޒީބްރާފިޝްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ދިރާސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ފެސިލިޓީއަކީ އާދައިގެ ފެސިލިޓީއެއް ނޫނެވެ. އެއީ ނޯޑިކް ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް އެންމެ ބޮޑު ފެސިލިޓީއެވެ. އެ ފެސިލިޓީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޓޭންކުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ބާރ ކޯޑްތައް ސްކޭން ކުރަނީ ރޮބޮޓެއްގެ އެހީގައެވެ. އެއަށްފަހު އޮޓަމެޓިކުން މަސްތަކަށް ކާން ދެވެއެވެ. ޒީބްރާފިޝް ނުވަތަ ޒިބްރާ ޑެނިއޯއަކީ ދިރާސާގެ މައިދާނުގައި މުހިންމު މަސްދަރަކަށް މިއަދު އޮތީ ވެފައެވެ. އެއް ސަބަބަކީ މީދަލަށް ވުރެ ޚަރަދު ގޮތުން ލުއި ލިބުމެވެ. އަދި ޢުމުރުގެ ކުރު ކަމީވެސް ސަބަބެކެވެ.

ޒީބްރާފިޝްއަކީ ޢިލްމީ އެކި ދިރާސާތަކުގައި ފުދޭ ވަރަކަށް ތަޖުރިބާ ކުރަމުން އަންނަ މަހުގެ ބާވަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް