ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 16:17
މެދުއިރުމަތީގެ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، ތެލުގެ ބާޒާރަށް ކުރާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނޭ
މެދުއިރުމަތީގެ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، ތެލުގެ ބާޒާރަށް ކުރާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނޭ
ރޮއިޓާރސް
ތެލުގެ އަގު
މެދުއިރުމަތީގެ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، ތެލުގެ ބާޒާރަށް ކުރާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ!
 
ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އިންތިހާއަށް ވަރުގަދަ ކޯޅުންގަނޑެއް ނުހިނގާ ކަމުގައި ވާނަމަ، މި އަހަރަކީ ތެލުގެ ބާޒާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެ އަހަރެއް
 
މި އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރަށް ހަމަޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި ހޭދަވެގެންދާނެ އަހަރެއް

ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ލޮޅުންތައް ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ފޯރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުގެ ރަނގަބީލު ޖަހަމުން ދަނިކޮށް ފެނިގެން ދިޔަ އެއް މަންޒަރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ސީރިއަސް ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވާން ފެށި މަންޒަރެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މުދާ އުފުލާ މައި ކަނޑުމަގުތަކާއި ކަނޑުއޮޅިތަކަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުތަކެކެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޤަތުލުޢާންމުގައި ފާޅުގައި ނިރުބަވެރިންނަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންދާ އެމެރިކާއާއި އެމެރިކާގެ އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރަށް މެދުއިރުމަތީގައި ޖަމާޢަތްތަކުން ޙަމަލާ ދޭން ފެށުމާއެކު، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެން ފެށިއެވެ. މެދުއިރުމައްޗަކީ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ތެލުގެ ސަޕްލައިގެ ބޮޑު ކޮންޓްރޯލެއް އޮންނަ ސަރަޙައްދަކަށް ވާ އިރު، ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަކާ މެދު އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ކަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ތެލުގެ ސަޕްލައި އުފުލެމުން ދިއުމާއި، ތެލަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް މަޑުޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އިރު، މި އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރަށް ހަމަޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި ހޭދަވެގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމަށް، ހަކަތައާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާ (އައިއީއޭ)ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ފާތިހު ބިރޯލް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އިޤްތިޞާދީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ދާ ވަރލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް (ޑަބްލިއުއީއެފް)ގެ ހަވާސާގައި ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ބިރޯލް ވިދާޅުވީ، ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އިންތިހާއަށް ވަރުގަދަ ކޯޅުންގަނޑެއް ނުހިނގާ ކަމުގައި ވާނަމަ، މި އަހަރަކީ ތެލުގެ ބާޒާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެ އަހަރެއް ކަމަށެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ތެލަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ދަށް ވަމުން ދާ ދުވަސްވަރަކަށް ވީ ނަމަވެސް، އެމެރިކާ، ކެނެޑާ، ބްރެޒީލް އަދި ގަޔާނާ ފަދަ ޤައުމުތަކުން މިއަހަރު ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު، ބޮޑު ތަނުން އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އައިއީއޭއަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ބިރޯލް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އަހަރެމެން އެންމެންނަށްވެސް އެބަ އެނގޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތެލުގެ ބާޒާރުގެ ޑިމާންޑާއި، ސިނާޢަތް ފުޅާ ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓްރޯލެއް މި އޮންނަނީ ޗައިނާ އަތުގަކަން. މިދިޔަ 10 އަހަރަށް ބަލާއިރު އެކަނިވެސް، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން ތެލަށް ކުރި ޑިމާންޑުން އިތުރުވި މިންވަރުގެ 60 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރީ ޗައިނާ. ޗައިނާގެ އަހަރީ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން އުޅެނީ 6 ޕަސެންޓްގަ. އެހެންވީމަ، ފުދޭ ވަރަކަށް ތެޔޮ ބޭނުންވާނެ އެމީހުންނަށް. އެކަމަކު މިހާރު އެންމެން އެބަ އިއްތިފާޤުވޭ، ޚުދު ޗައިނާ ސަރުކާރުންވެސް އެބަ އެއްބަސްވޭ ޗައިނާ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި މަޑުޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެން ވީމާ، ތެލަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ޔަޤީނުންވެސް ދަށްވާނެ.
ފާތިހު ބިރޯލް؛ އައިއީއޭގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ޔަމަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރި ޙޫޘީންގެ ޙަމަލާތައް، ރެޑް ސީ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރަށް އަމާޒު ކުރަމުން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މުދާ އުފުލާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން ވަނީ، އެ ކުންފުނިތަކުގެ ދަތުރުގެ ރާސްތާ، އެފްރިކާ ބައްރު ވަށާ ދާ ގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ދަތުރަށް ހޭދަވާ ވަގުތު އިތުރުވެ، އަގުތައްވެސް އުފުލެއެވެ.

އުންމީދަކީ އިތުރު ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުގެއްލި، މެދުއިރުމަތީގެ ކަންތައްތައް ހަމައަކަށް އެޅުން. އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑު އުންމީދަކީވެސް ހަމަ އެއީ. ތެލާއި ޤުދުރަތީ ގޭހުގެ ނަޒަރިއްޔާއިން ބަލާއިރު، މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހުރަހަކީ ދަތުރުފަތުރުގައި ހުރި ދަތިތަކެއް. ތެލުގގެ އަގުތަކަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. އެއީ، ފުދޭ ވަރަކަށް ބޮޑު ސަޕްލައިއެއް އެބަ އާދޭ.
ފާތިހު ބިރޯލް؛ އައިއީއޭގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ރެޑް ސީ ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އެރި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ތެލުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާފައި ނުވާ ކަން ބިރޯލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ތެޔޮ އުފައްދާ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޤައުމެއް ނުވަތަ ޤައުމުތަކަކުން ކޯޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ނުވަންނަހާ ހިނދަކު، ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަކަށް މާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ބިރޯލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގަ ހައިރާންވާންޖެހޭ ވަރުގެ ކޯޅުންގަނޑެއް ނުހިނގަންޏާ، މި އަހަރަކީ ތެލުގެ ބާޒާރު ހަމަޖެހިފަ އޮންނާނެ އަހަރެއް ކަމަށް ލަފާ ކުރަނީ. ބާޒާރުގެ ދެކޮޅުވެސް ދާދި ހަމަހަމަކޮށް އޮންނާނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ތެދެއް، މި ދުވަސްވަރު އެބައޮތް ތެލުގެ ސަޕްލައިއަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ. އެކަމަކު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަގުތަކަށް މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރޭ. ތެލުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަކަށް ނޭދެވޭ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފޯރާ. އެހެނެއްކަމަކު، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެޔޮ އުފައްދާ ޤައުމެއް، ނޫނީ ޤައުމުތަކެއް ކޯޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއްޔާ، ތެލުގެ އަގުތައް އުފުލަން ހިފާ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާނެ.
ފާތިހު ބިރޯލް؛ އައިއީއޭގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

މި ދުވަސްވަރަކީ ޤައުމުތަކުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލި، އިންފްލޭޝަން ރޭޓު އުފުލެމުން ދާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާ އިރު، މެދު މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާލެވޭ ތެލުގެ އަގުތަކުގެ ސަބަބުން، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ހެވެއް އޮންނާނެ ކަން ބިރޯލް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އަހަރެން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގަ، ތެލުގެ ބާޒާރުތައް ރަނގަޅަށް ހިންގުމަކީ އެންމެންގެ މަސްލަޙަތު އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމަ، ތެޔޮ އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި ގަންނަ ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަމަށް ވިސްނުން މުހިންމު. މެދުމިނުގެ ތެލުގެ އަގުތައް އެންމެންގެ މަސްލަޙަތަށް ރަނގަޅުވާ ސަބަބަކީ، މި ދުނިޔޭގަ ބަވަނަ ވެފައި ވާ އިޤްތިޞާދެއް އޮތުން. ތަކުލީފުތަކެއް ކަޑަތު ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއް. މެދުމިނެއްގަ ތެލުގެ އަގުތައް ހުރުމަކީ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ރަނގަޅު ކަމެއް.
ފާތިހު ބިރޯލް؛ އައިއީއޭގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

އައިއީއޭއިން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި މިހިނގާ 2024 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ޑިމާންޑުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އިތުރު ވާނީ 1.1 މިލިއަން ފީފާއެވެ. އޯޕެކް ނޫން ޤައުމުތަކުން ސަޕްލައި ކުރާ ތެލުގެ މިންވަރު، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1.2 މިލިއަންއަށް 2025 ވަނަ އަހަރު އިތުރު ވާނެ ކަމަށްވެސް އައިއީއޭއިން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޕެޓްރޯލިއަމް އެކްސްޕޯޓިންގް ކަންޓްރީޒް (އޯޕެކް)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 2024 ވަނަ އަހަރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2.25 މިލިއަން ފީފާގެ ތެލަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުން ޑިމާންޑް ކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް