ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 17:08
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ވެބްސައިޓްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ވެބްސައިޓްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ފާޑުކިޔުން
ޗައިނާއިން ފާހަގަކުރާ ''އިޔަރ އޮފް ދަ ޑްރެގަން'' އަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުރުވައަށް އާންމުގެ ފާޑުކިޔުން
 
މުއައްސަސާތަކުން މިފަދަ ކަންކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ
 
މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވޭ

ޗައިނާއިން ފާހަގަކުރާ ''އިޔަރ އޮފް ދަ ޑްރެގަން'' އަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުރުވައަށް އާންމުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ވެބްސައިޓްގައި 08 ޖެނުރައީ 2024 ގައި ލިޔެފައިވަނީ އިޔަރ އޮފް ދަ ޑްރެގަން މި ހަރަކާތަކީ ''އޮސްޕިޝަސް'' ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އޮސްޕިޝަސް މި ލަފްޒު ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ބަރަކާތްތެރި ކަމެއްކަން އިނގިރޭސި ބަހުން ބުނުމަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފާޑު ކިޔާފައިވާ ބައެއް އާއްމުން ބުނެފައިވަނީ ބަރަކާތްތެރި މިލަފްޒު ބޭނުންކުރެވޭނީ ރަމަޟާން މަސް، އީދު އަދި އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ދިނަކާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައި ބަރަކާތްތެރި މިލަފްޒު ބޭނުންކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ މުއައްސަސާތަކުން މިފަދަ ކަންކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލެސިޓީގައި ޔޯގާގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން ދީނީ ބައެއް އިލްމުވެރިން ބަސް ވިދާޅުވެ، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ޗައިނާއިން ފާހަގަކުރާ މިފަދަ ދުވަހެއް ބަރަކާތްތެރި ވުމުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ބަހެއް ބުނާނެ ބޭފުޅެއް ނެތުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން އިޔަރ އޮފް ދަ ޑްރެގަން ފާހަގަކުރަމުންދަނީ އައު އަހަރާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޗާއިނާގެ އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާއިރު، ޗައިނާގެ އައު އަހަރަކީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރިސޯޓުތަކުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް މިއަހަރުގެތެރޭގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ރާވާފައިވެއެވެ. "ޗައިނީޒް ނިއުއިޔަރ" އަކީ، އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ އެއް މުނާސަބާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް