ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:14
މޯލްޑިވްސުް ޕްރޮޓެކްޓެޑް އެންޑް ކޮންޒަރވްޑް އޭރިއަރސް ފޯރަމް ފެށުން
މޯލްޑިވްސުް ޕްރޮޓެކްޓެޑް އެންޑް ކޮންޒަރވްޑް އޭރިއަރސް ފޯރަމް ފެށުން
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ ސަރަަޙައްދުތައް
މޯލްޑިވްސުް ޕްރޮޓެކްޓެޑް އެންޑް ކޮންޒަރވްޑް އޭރިއަރސް ފޯރަމް ފަށައިފި
 
ހަތަރު ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި ފޯރަމްގައި 80 ފަރާތެއް ބައިވެރިވޭ
 
މި ފޯރަމްގައި ރައްކާތެރި ކުރެވިގެންވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މުހިއްމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ

މޯލްޑިވްސުް ޕްރޮޓެކްޓެޑް އެންޑް ކޮންޒަރވްޑް އޭރިއަރސް ފޯރަމް 2024 ފަށައިފިއެވެ.

އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އޯޝަނުް ކަންޓްރީ ޕާރޓްނަޝިޕް ޕްރޮގްރާމް (އޯސީޕީ) އާއި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފޯރަމް ކުރިއަށްދާނީ 15 ޖެނުއަރީން 18 ޖެނުއަރީއަށް ކްރޮސްރޯޑްސްގައެވެ.

ހަތަރު ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި ފޯރަމްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި، ގުޅުންހުރި އެންޖީއޯތަކާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަންނުވެރިން ހިމެނޭހެން 80 ފަރާތެއް ބައިވެރިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ފޯރަމްގައި ރައްކާތެރި ކުރެވިގެންވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މުހިއްމުކަމާއި، އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތްތަކާއި، ކުރިމަތިވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް