ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 06:44
އިންތިޚާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް
އިންތިޚާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޑީޕީ
މޭޔަރކަމުގެ ގޮނޑި އާޒިމް ކާމިޔާބުކުރެއްވުން
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދިން ގޯތިތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އާޒިމް އެދިވަޑައިގަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމަށް
 
މާލޭގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ލިބިގެންދިޔައީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް އޮތުމުންކަމަށާއި ރައީސްއަށް އެކަން ކުރަން ފަސޭހަފުޅުވީ އެހެންވެގެންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ގޯތިތައް ސަރުކާރަށް އެގޮތަށް ހިފަހައްޓައިގެން ނުތިބެވޭނެކަމުގެ މެސެޖު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދޭންޖެހޭ

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިން ގޯތިތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އިންތިޚާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ނިކުމެވަޑައިގެންނެވި އާދަމް އާޒިމް މޭޔަރކަމުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ސަލްޓަންޕާކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މޭޔަރ ކަމުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވުމުން އެހިސާބުން އަދި ނުފުދޭކަމަށެވެ. މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ސަރުކާރެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ވުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ގޯތިތައް ސަރުކާރަށް އެގޮތަށް ހިފަހައްޓައިގެން ނުތިބެވޭނެކަމުގެ މެސެޖު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދޭންޖެހޭކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ތިގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ގޯތިތައް އަތުލައިގެން ތިހެން ނުތިބެވޭނެކަން. އެހެންވީމާ މިއަދު ދިން މެސެޖް ރަނގަޅު. ވަރަށް ރަނގަޅު. ނަމަވެސް އަދި އެއް މެސެޖް ދީގެންވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ތަންކޮޅެއް ބޯހަރުކޮށް އުޅެނީ. އެހެންވީމާ އެދެނީ ދުއާއަކީވެސް މަލޭގެ ގޮނޑިތައް އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޮނޑިތައް އެމްޑީޕީ އަށް ކާމިޔާބުވުން.
އިންތިޚާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހުގައި ގޮނޑިތައް އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވިކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ފައިދާ ނުވާކަމަށް ބުނާކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަކިވަކި ފަރުދަކަށް ފައިދާ ނުވިނަމަވެސް މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވިކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މާލޭގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ލިބިގެންދިޔައީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް އޮތުމުންކަމަށާއި ރައީސަށް އެކަން ކުރަން ފަސޭހަފުޅުވީ އެހެންވެގެންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިޔަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފިން. ރައީސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ ރަށްރަށުގައި ކަންކަންކޮށްފައި. ލޮލަށް ފެންނާނެ އަތުން ހިފޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު މިމަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަޖިލިސް ތެރެއިންވެސް. އަދި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު ނުދޭން އެކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލިސް ބޭނުންކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނޫން ގޮތަށް މިގައުމެއް ނުހިންގޭނެ.
އިންތިޚާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވަނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުން މިސަރުކާރުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި އެކަން އެމަގުން ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރިހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް