ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 18:54
ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިމްތިހާން ހަދަނީ
ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިމްތިހާން ހަދަނީ
މިހާރު
ދިރާސީ އާ އަހަރު ބަދަލުކުރުން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
 
ތައުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންޖެހޭ
 
އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާނަމަ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް އަސަރުކުރާނެ

މިސަރުކާރުން ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ދަނީ މި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަމުންނެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިހްސާން ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިބާވަތުގެ ކަންކަން ކުދިންނަށް ތަހައްމަލް ކުރެވޭނީ ވަކި މިންވަރަކަށް ކަމަށާއި، މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އިހްސާން ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސްކޫލުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއި، އިންޓަރ ސްކޫލުގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް އިހްސާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ވަރަށް ކުދިން ޝައުގުވެރިވާ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، ދިރާސީ އައު އަހަރަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ބައެއް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަކީ ކުދިންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިހްސާން ވިދާޅުވީ ކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ދަރިވަރުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިކަންތައްތައް ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ކާރިސާއެއް ދިމާނުވެ، ސަބަބުންކުރެ ސަބަބަކާއި ނުލައި ހުއްޓޭ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ކަންކަން ބައްޓަން ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް ނޫން އަދި އަމުދުން ދަރިވަރުން އެކަމާއި ވަރަށް ކަންބޮޑުވާނެ. ދަރިވަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް މިހުރީ. އިންޓަރ ސްކޫލުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް ހުއްޓޭ ކަމަށް ބުނެ އެކުދިންގެ ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެކަންކަން ހުއްޓާލި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވޭ. ނަމަވެސް ދަރިވަރުންނަށް އެމައުލޫމާތުތައް ސްކޫލުތަކުން އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިހްސާން

އިހްސާން ވިދާޅުވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލުގެ ކަންކަމުގައި ހިތްހަމަނުޖެހި ޕެޓިޝަނެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމަށާއި، ތައުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަަމަށެވެ. އިހްސާން ވިދާޅުވީ ސްކޫލުގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް