ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 16:37
ފަށާއިރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އިހްސާން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ފަށާއިރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އިހްސާން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރާ މައްސަލަ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
 
މިސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާއެކު ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބޭނެ
 
މިބަދަލުތައް ގެނައީ ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ކަމަށާއި، ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްގެން
 
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދިމާވިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ދިރާސީ އަހަރަށް ބަދަލުތައް ގެންނަން ޖެހުނު

ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން މިސަރުކާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު ކަމަށް ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިހްސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޑީޕީގެ ތައުލީމާ ގުޅޭ ކޮމެޓީގެ ޗެއާ އިހްސާން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތި ތަކުން އަރައިގަތުމަށް ދިރާސީ އަހަރަށް ބަދަލުތައް ގެންނަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

އިހްސާން ވިދާޅުވީ މިބަދަލުތައް ގެނައީ ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ކަމަށާއި، ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާތައްއަށް ބަލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކެބިނެޓަށް ކަރުދާސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ކަރުދާސް ހުށަހެޅީ ވެސް 22 މުއައްސަސާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއެކު ކަމަށް އިހްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެބިނެޓަށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅީ އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ މިދެންނެވި 22 އެތައް މުއައްސަސާއާއެކު މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން މުޅި ޖުމްލަ ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮންލައިން ސާވޭއަކުން އަޅުގަނޑުމެން ނުކުތް ނަތީޖާއަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވެސް. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި އެބައޮތް މިކަމަކީ ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅިގެން އޭރު ނިންމުނު ކަމެއް ނޫނޭ. 31 ޖެނުއަރީ ގައި ހުށަހެޅުނު 2 ފެބްރުއަރީގައި މިވަނީ މިކަން ނިންމާފައި. ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފައި. ކެބިނެޓުގެ ނިންމުން ވެސް މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ އާކައިވްގައި ހުންނަންވާނެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރަކަށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ރައީސް އޮފީހުގެ އާކައިވް އިން ނުފެނުން އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް
ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިހްސާން

ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އިހްސާން ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިހްސާން ވިދާޅުވީ ސާވޭގައި 30،000 ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވި ކަމަށާއި، ސާވޭއަށް ރަނގަޅަށް ރެސްޕޮންސް ކޮށްފައިވަނީ 16441 ބެލެނިވެރިން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 8200 މީހުން ޖެނުއަރީން މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހަށް ދިރާސީ އައު އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާއިރު، 8100 މީހުން ބޭނުންވަނީ ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން 4500ށް ވުރެ ގިނަ ބެލެނިވެރިން ޖެނުއަރީން ޑިސެންބަރުގައި ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމަށް ބޭނުންވަނީ ކުރިން ވެސް އެކަން ކުރަމުން އައި ގޮތަށްވާތީ ކަމަށް ސާވޭ ގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވެލިޑް ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް އިހްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް 6 މަސްދުވަހުގެ ކިޔެވުން ގެއްލޭނެ ކަމަށް ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓީޗަރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް، ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ބަދަލުވާ ވެރިކަމުގައި ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ތައުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފެށުން އޮގަސްޓަށް ބަދަލުކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި، 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން އޭރު އެގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި އިމްތިހާނުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއް އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް