ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 13:07
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
 
މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް
 
މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ހަމަބުއްދިއާއި ހެޔޮވިސްނުމުން މީހާ އެއްކިބާކޮށްލާ އެއްޗެއް
 
އިންސާނާއަށް ބުއްދި ދެއްވާފައިވަނީ ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް ހެވާއި ނުބައި ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމަށް

ޣައިރު މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެސް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އުގޫބާތްދޭ ކަމަށާއި، މިރާއްޖޭގައި ވެސް އެފަދަ މީހުންނަށް މިހާރު އޮންނަ ވަރަށް ވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ މާތްﷲ ހަލްގު ކުރެއްވި އެންމެހައި މަހުލޫގުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ކުރައްވައި މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވަނީ އިންސާނުން ކަމަށެވެ. އެއީ އެބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވި ބުއްދިއާއި ވިސްނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މާތްﷲ އިންސާނާއަށް ބުއްދި ދެއްވާފައިވަނީ ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް ހެވާއި ނުބައި ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ. އެހެންކަމުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބުއްދީގެ ބޭނުން ނުހިފާ މީހުންގެ ދަރަޖަ އެކަލާނގެ ހަސްރަތުގައި ހައިވާނުންގެ ދަރަޖައަށްވުރެ ވެސް ދަށްވެގެންވާ ކަމަށާއި، ބުއްދިއަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އެންމެ މުހިންމު މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ހަމަބުއްދިއާއި ހެޔޮވިސްނުމުން މީހާ އެއްކިބާކޮށްލާ އެއްޗެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެތަކެތި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަން މިޒަމާނުގެ ދިރާސާތަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ހެރޮއިން އާއި ކޮކޭންފަދަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ސިކުނޑިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ރަނގަޅުނޫން މެސެޖްތަކެއް ދޭން ފަށައެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުންގެ ކިބައިން އާދަޔާ ހިލާފު އަމަލުތައް ފެންނަ ކަމަށާއި، ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެގެން އަމިއްލައަށް މަރުވާ ހިސާބަށް ވެސްދާ ކަަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިހެން ދިމާވަނީ މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން ސިކުނޑީގެ ބައެއް ސެލްތައް ހަލާކުވާތީ ކަމަށާއި، މިއީ އަލުން ފޫބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް ނޫން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ނާޒުކު ހިމަ ނާރުތަކަށް ވެސް ގެއްލުން ފޯރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލި ކަމުގައި ވިއަސް ވަރުގަދަ އީމާންކަމެއް ނެތްނަމަ އެމީހަކު އެއާ ދިމާއަށް އެނބުރި ދިއުމީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މިއަދު އަހަރެމެންނާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ވަބާއަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ކަމަށެވެ. މީހަކަށް ބައްޔެއް ޖެހުމުން އެބަލިން ފަސޭހަވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާ ބުނީ އެއާ ހިލާފަށް ވަރުގަދަ އީމާންކަމަކާއި އަޒުމެއް ނެތް މީހަކު މަަސްތުވާތަކެތީގެ އަވާގައި ޖެހިއްޖެނަމަ އެއާ ދުރަށް ދާކަށް ނޫޅޭނެ ކަމަށާއި، ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި ގެއްލުތައް އިހުސާސް ވިޔަސް އެއާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެންނާނީ އަމިއްލަ އަތުން ތިމާގެ ނަފްސާއި ހަށިގަނޑު ހަލާކުކޮށް ނައްތާލަން އުޅޭތަން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ މަސްތުވާތަކެތިި ބޭނުންކުރާ މީހަކު އެކަމަކުން ސަލާމާތްވާން މަސައްކަތް ކުރާކަން އެކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ މީހަކަށް އެނގޭ އިރަށް ކަންބޮޑުވެ އޭނާ އެކަމަކުން ދުރަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ގޮތެއް ނެތިއްޔާ އެމީހަކު މަރަން ވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ހުރިހާ ފާފައަކަށް އަރައިގަތުމުގެ އަސްލު ކަމަށެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ހަދީސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަނާއީ: ތިޔަބައިމީހުން ރާއާއި ބުއްދި ފިލުވާލާ ކޮންމެ އެއްޗަކާ ދުރުހެލިވާށެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ހުރިހާ ނުބައިކަމެއްގެ އަސްލެވެ''
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ ބަނގުރަލުގެ އިތުރުން މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކަކީ އެއަށްވުރެ ވެސް ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހަކަށް އެންމެ ދުވަހަކުވެސް އޭނާ އެ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ނުލިބިއްޖެނަމަ ކެތްކުރަން ދަތިވާ ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ފޭރުމާއި ވައްކަންކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބަކީ ވެސް އެއީއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބައެއް މީހުން މެދުފަންތީގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަހު މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް އެތަކެތި ގަތުމަށް ހޭދަކުރެއެވެ. މިއީ ޒަރޫރީ އެހެން ކަންކަމަށް ހޭދަކުރާ ފައިސާގެ އިތުރަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ގޮތަކުން ވިޔަސް މިފައިސާ ހޯދުމަށް އޭނާއަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބައެއް މީހުންނަކީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވޭވަރުގެ ބައެއް ނޫނެއެވެ. އެމީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ވެސް މީހުން ފަސްޖެހެއެވެ. އަދި އެއިން މީހަކަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ލިބޭ އެއްޗެއް ވެސް ހޭދަކުރަން މިޖެހެނީ ތިމާއާއި ތިމާގެ އަނބިދަރިންގެ ލާބައާއި މަންފާގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގެ ހަލާކަށެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި، މިއަދު މިގައުމުގެ ކުރިމަގު ކަމުގައިވާ ޒުވާނުންގެ ގިނަބަޔަކު މިވަބާގައި ޖެހި އެބައިމީހުންގެ އުންމީދުތަައް ވެއްޔާ މޮޑެވި މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރުދަކު ނެތް އާއިލާއެއް މަދުވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަނީ މުސްލިމް ގައުމުތަކުން އެކަނި ނޫން ކަމަށެވެ. ގައިރު މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުގައ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އުގޫބާތްދޭ ކަމަށާއި، މިރާއްޖޭގައި ވެސް އެފަދަ މީހުންނަށް މިހާރު އޮންނަ ވަރަށް ވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިސުންޕާ ވަބާ މުޖުތަމައުއިން ފުހެލުމަށް ތަފާތި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް އެންމެން ގުޅިގެން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ
މިމައްސަރަކީ މުޅި އުމުރުގައި ކޮށްފައިވާ ފާފައިން ތާހިރުވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް، ރޭއަޅުކަންކުރުން އިތުރުކުރޭ: ޚުތުބާ
ރަމަޟާން މަހު ހަޔާތަށް ބޮޑުބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ، ދެވަނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެ: ޚުތުބާ
"ރޯދައިގެ އެންމެ މުހިންމު ހިކުމަތަކީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ތިމާކުރާ އަމަލުތައް ﷲ ބައްލަވާވޮޑިގެންވާކަން ދެނެގަނެ، ނަފްސު ތަހުޛީބުކުރުން"
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންވީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްކަންދީގެނެއް ނޫން: ޚުތުބާ
ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއް: ޚުތުބާ
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ