ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:44
ކ. ތިލަފުށި
ކ. ތިލަފުށި
މުހައްމަދު ފަޒީން
ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުން
ތިލަފުށީގެ ޝޯ ލައިނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާތީ އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
އަރބަންކޯގެ އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ގޮވާލާފައިވޭ
 
ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކުރީ ސަރުކާރުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ބަލާފައި

ތިލަފުށީގެ ޝޯ ލައިނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް އާރބަންކޯ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކޮށް އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް އަދި ލޮޖިސްޓިކް މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތިލަފުށީގެ ޝޯލައިނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށްދާ ގޮތަށް، ކ.ތިލަފުށީގެ ފަޅުތެރެއިން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އަންގައި، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އާބަންކޯއިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި ތިލަފުށީގެ އެ ސަރަހައްދަކީ އެތައް ބައިވަރު ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަކުން، އެކި އެކި އިންޑަސްޓްރިއަލް އަދި ލޮޖިސްޓިކް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށްވާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގެ ބިމުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ މޫދާއި ފަޅުގެވެސް ބޭނުންހިފޭތީ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ ވިޔަފާރިތަކުން ހިންގާ އުޅަނދުތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް މުދާ އުފުލުން ކަމަށްވާއިރު، އެ ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ބިމުގެ ސަރަހައްދާއި މޫދާއި ދުރުވަމުންދާ ވަރަކަށް، އެ ވިޔަފާރިތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތަކަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެ ވިޔަފާރިތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުޅަނދުތައް ބޭރުކުރުމަށް އަންގައި އާބަންކޯއިން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކ. ތިލަފުށީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތިލަފުށި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ރަށުގެ ޝޯލައިންގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ހިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެއްކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ތިލަފުށީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކުރީ ސަރުކާރުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެން ހިމެނޭ މޫދު ސަރަހައްދުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުރު ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށްފަހު މެނުވީ އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުމުގައެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި ބިން ހިއްކުމުގެ އެންމެހައި މަޝްރޫޢެއްވެސް ހިންގާފައިވާނީ، އެވަގުތަކު އެ ބިމެއްގެ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުން އެ ބިމެއްގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫނާރާނެ އުސޫލަކުންނެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ހިންގާފައިވާނީ އެބިމެއްގައި އެބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާ ގަވާއިދުން މަޝްވަރާކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެންދިޔުމާއެކު، އެ ސަރަހައްދުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް ވާނެ ގެއްލުމަށް ފަރުވާލެއް ބެހެއްޓުމެއް ނެތި، އަދި އެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުރު މަގެއް ދެއްކުމަކާ ނުލާ، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އެންގި އެންގުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ މެދު ވެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކަމުގައި އެ ޕާޓީއިން ދެކޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އަރބަންކޯގެ ނިންމުން ތަންފީޒުވެގެންގޮސްފިނަމަ، ތިލަފުށީގައި މިވަގުތު ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ތިލަފުށިން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާފައި ބޭއްވުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެތަނުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށްވާއިރު، އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، އެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް އަރބަންކޯ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ، ރާއްޖޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް އަދި ލޮޖިސްޓިކް ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ އެތައް ބައިވަރު ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ގެނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، އަރބަންކޯގެ އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައިދާނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިއްސާ އޮވެގެން އެ ވިޔަފާރިތައްވެސް ކުރިއަރައިގޮސްގެންނެވެ. ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ހިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންނުދާނަމަ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށްވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެއެވެ. އެހެން އެކަން ވެގެންދިޔުމަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އެދޭނެ ގޮތެއްކަމަކަށް މި ޕާޓީއަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ތިލަފުށީގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންވެގެންދާ އުސޫލުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބިން ހިއްކުމަށް އަރބަންކޯ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވޭނެ އުސޫލަކުން، ވިޔަފާރިވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެތަނާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި، އަރބަންކޯއަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދުމަށް: ޝަހީމް
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް