ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:23
ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑުގެ ޖެނިފާ ހޯމްޑީ އާއި އެކު ބޮބް ސައުއާ، ބޯޓުގެ ދޮރުގެ ޕްލަގް ކައިރީގައި
ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑުގެ ޖެނިފާ ހޯމްޑީ އާއި އެކު ބޮބް ސައުއާ، ބޯޓުގެ ދޮރުގެ ޕްލަގް ކައިރީގައި
ރޮއިޓާރސް
ބޮއިންގ މަތިންދާ ބޯޓު
މަތިންދާބޯޓުން ވިއްސައިގެން ދިޔަ ބައި، ފިޒިކްސް ޓީޗަރުގެ އަތަށް!
 
ބޮބް އަށް ފެނުނީ އެލަސްކާ އެއަރލައިންސްއިން ޖެނުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ދުއްވަމުން ދިޔަ ބޮއިންގް 737 މެކްސް 9 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުން ވިއްސައިގެން ދިޔަ ބައި
 
ރައްކާތެރި ކަމާއެކު އެ ބޯޓު ވަނީ ރަންވޭގައި ޖައްސާފައި

ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ތަރައްޤީ ވެފައި ވާ ޤައުމުތަކުގައި ކުރާ އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށް ވުރެ، ވައިގެ އުދުހުންތަކަކީ ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމަށް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ، ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ސިނާޢަތުގައި ޙާދިޘާތަކެއް ނުހިނގާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ދަތުރުކޮށް އުޅޭ މިންވަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ސިނާޢަތުގައި ހިނގާ ޙާދިޘާތަކުގެ ޢަދަދު މަދު ކަމާއެކު، އެފަދަ ޙާދިޘާތަކަށް ލިބޭ ސަމާލުކަންވެސް ބޮޑެވެ. އެފަދަ ބައެއް ހާދިޘާތަކަކީ ޝަޢުޤުން ފުރިގެން ވާ އެތައް ކަމަކާ ގުޅިފައި އޮންނަ ޙާދިޘާތަކަކަށްވެސްވެއެވެ. މިއީވެސް އެފަދަ ޙާދިޘާއެކެވެ.

މީލާދީ އައު އަހަރަކަށް ފެށި، ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނުނިމި އުޅެނިކޮށް އިވުނު އެއް ޚަބަރަކީ އެމެރިކާގެ އެލަސްކާ އެއަރލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ބައެއް، ދަތުރުމަތީގައި އޮއްވާ ނައްޓައިގެން ދިޔަ ޚަބަރެވެ. ބިމުގެ ސަތަހައަށްވުރެ 16000 ފޫޓު މަތިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ ބައެއް ނައްޓައިގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ނުގެއްލި، ރައްކާތެރި ކަމާއެކު އެ ބޯޓު ވަނީ ރަންވޭގައި ޖައްސާފައެވެ. ޖެނުއަރީ 5 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ޙާދިޘާއާ ގުޅިގެން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އެ ބޯޓުން ނައްޓައިގެން ނުވަތަ ވިއްސައިގެން ދިޔަ ބަޔަށެވެ.

ބޮބް ސައުއަރ އަކީ ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ވަލުފަރާތޭ ކިއާ ހިސާބަކީ ގަސްބޯވެފައި އޮތް ބަގީޗާއެކެވެ. ޖެނުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ޓޯޗު ބައްތިއެއް ހިފައިގެން ސައުއަރ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާއަށް އެ ފެނުނު ފަދަ އެއްޗެއް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދަކު ނޫނެވެ. ޓޯޗުން އަލިކުރަމުން ދަނިކޮށް، ގަސްތަކުގެ ރެއިން ހުދު ވިދުމެއް ހުރި އެއްޗެއް އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން އެތަނުން ފެންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އާނ އެކެވެ. އެއީ އެލަސްކާ އެއަރލައިންސްއިން ޖެނުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ދުއްވަމުން ދިޔަ ބޮއިންގް 737 މެކްސް 9 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުން ވިއްސައިގެން ދިޔަ ބައެވެ.

ބޯޓުން ބައެއް ވިއްސައިގެން ދިއުމާއެކު ކެބިންގެ ޕްރެޝަރުވެއްޓި، އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް އެއަރޕޯޓަށް، ކުއްލި ޙާލުގައި ބޯޓު ޖެއްސިއެވެ. ޙާދިޘާ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ދާ އެމެރިކާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އޮރެގަންގެ ސީޑަރ ހިލްސް ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ޢާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައެވެ. އެއީ ބޯޓުން މަދުވާ ޑޯ-ޕްލަގް ހޯދުމަށެވެ. ޙާދިޘާގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، އެއީ އިންތިހާއަށް މުހިންމު ބަޔަކަށް ވާތީއެވެ.

ފަހަރެއްގަވެސް ބޯޓުގެ ބައެއް ފެންނާނެ ކަމަކަށް ނޫން އަހަރެން ދިޔައީ. އަސްލު، މިތާ ކައިރީގަ އުޅޭ އެކުވެރި އަވަށްޓެރިއަކު ބުނީ މަގޭ ގާތުގަ، ވަލުފަރާތުގަ އޮތް ބަގީޗާ ބަލަންވީނޫންހޭ. ބޯޓުން ގެއްލުނު ބައި ހޯދަނީއޭ އެންމެންވެސް، އެކަމަކު އަދިވެސް އެބައެއް ނުފެނެއޭ... ދެން އަހަރެން ހިތަށް އެރީ ކީއްވެހޭ ވަކި އަހަރެންގެ ބަގީޗާ ތެރޭގަ އޮންނަންވީ؟ އެހެންވެ އަޅާވެސްނުލާ ހުރިން. އެކަމަކު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވެފަ، ހިތަށް އެރީ ހަމަ ބަލާލަން ދާންވެއްޖެއޭ. އޭރު ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިޖެހިއްޖެ. އެހެންވެ، ޓޯޗު ބައްތި ހިފައިގެން މި ދިޔައީ. ވަރަށް ގަސް ހައްދާފަ އޮތީމަ، ފުދޭވަރަކަށް އަނދިރިވާނެ އެތަން. ޓޯޗުން އަލި ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ އެއްޗަކަށް ދަޅަ އެޅޭތަން. ގަސްތަކު ތެރެއިން. އެއީ ޢާންމުކޮށް އެތާ ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫންކަން އެނގުނު. ދެން މިދިޔައީ ބަލަން. ގޮސް ބެލި އިރު، އެއީ ބޯޓުގެ ބައެއްކަން ޔަޤީންވި. އޮތީވެސް ބޯޓުގެ ފިއުސެލާޖުގެ ބައްޓަމަށް. ބޯޓުގަ ހުންނަ ކަހަލަ ކުޑަދޮރެއްވެސް ހުރި. ހުދު ކުލައިގަ އޮތީވެސް. އެހެންވެ، ދަޅަ އެޅީ.
ބޮބް ސައުއަރ؛ ހައި ސްކޫލް ފިޒިކްސް ޓީޗަރެއް

ސައުއަރއަށް ފެނުނީ އެ ބުނާ މިޑް-ކެބިން ޑޯ-ޕްލަގްއެވެ. އެއީ ގިނަ ފަސެންޖަރުން އުފުލާ ފެންވަރަށް ބޯޓު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއެކު ބޯޓުގައި ހަރުކުރާ އެމަރޖެންސީ އެގްޒިޓް ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަތުގައި ނުކުންނަން ބޭނުން ކުރާ ދޮރު ހަރުކާ ޖާގައިގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބަދަލު ދޮރެކޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

ސައުއަރގެ ބަގީޗާއިން ފެނުނު ބައި މިހާރު ވަނީ ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑް (އެންޓީއެސްބީ)ގެ ވޮޝިންގްޓަން ލެބަށް ފޮނުވާފައެވެ.  

ސައުއަރ ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބަގީޗާގައި ހުރި ގަސްތަކަކީ، މަތިންދާ ބޯޓުން ވިއްސައިގެން ދިޔަ ބަޔަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދިން އެއަރބޭގްއެވެ.

ސައުއަރ އަކީ ސައެންސްގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ޓީޗަރެކެވެ. ޙާދިޘާ ހިނގިއިރު އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް ސައުއަރ ކިޔަވައިދެމުން ދިޔައީ ފިޒިކްސްގެ އުސޫލީ ނަޒަރިއްޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިމްޕަލްސް އެންޑް މޮމެންޓަމްއެވެ. އިމްޕަލްސް-މޮމެންޓަމް ނަޒަރިއްޔާ ބުނާ ގޮތުގައި އެއްޗެއްގެ ހަރަކާތަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ހަކަތައަކީ އެ އެއްޗަކަށް ލާ ބާރުގެ ހަރަކާތާ އެއްވަރު އެއްޗެކެވެ. ޖެނުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ޙާދިޘާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބޮއިންގް 737 މެކްސް 9 މޮޑެލްގެ މަތިންދާބޯޓުތައް އުދުހުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށް، އެ މޮޑެލްގެ ބޯޓުތައް ގްރައުންޑްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް