ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:09
މާލެ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ކެމްޕޭންގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
މާލެ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ކެމްޕޭންގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސިޓި ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވަނީ ޓާސްކް މާސްޓަރެއް، އެއީ އާޒިމް - މާރިޔާ
 
އާޒިމަކީ ކަންކަމުގެ ހައްލު ހޯދާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް
 
މާލެ ސިޓީގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެނެވޭނީ އާޒިމަށް

މާލެ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވަނީ ޓާސްކް މާސްޓަރެއް، ކަމަށާއި، އެ ބޭފުޅަކީ އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ޕިއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ ބެފުޅުން އަދި އެއްވެސް ޕާޓިއަކަށް ނސިްބަތް ނުވާ ފަރާތްތައް ނުކުމެ އާޒިމްއަށް ވޯޓުދެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މާލެ ރައްޔިތުން، މާލެ ސިޓީއަށް ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ ޓާސްކް މާސްޓަރެއް ކަމަށާއި، އެއީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ކަމަށެވެ. މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ބޭނުން ވަނީ ނުކުމެ ކަންކަން ކުރާނެ މީހަކު ހޮވަން ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީން ނުކުމެ ވާދަކޮށް ކަންކަން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެއްވޭނީ ވެސް އާޒިމަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޒިމަކީ އެމްޓީސީސީގައި ހުންނެވި އިރު ކޮންމެ 11 ދުވަހަކުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާޒިމަކީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ކަންކަން ކުރެއްވޭނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި އެއްފަހަރު ވިލިމާލެއަށް ދިޔަތަނާ، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ބުނީ އެމީހުން އެތަނަށް އެންމެ ބޭނުންވަނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ކަމަށް. ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް އެތަނުގައި ނެތް. އަޅުގަނޑު އައިސް ރައީސްއަށް އެވާހަކަ ދެންނެވީމާ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން ހިނގާށޭ އެކަން ކުރަން. އެކި ގޮތްގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އެ ހިދުމަތް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް، ތިމަންނަމެން (ސިޓީކައުންސިލް) ނޫން ބަޔަކު އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ. އެކަމަކު އާޒިމް ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިގެން ބަސްތައް އެތަނަށް ގެންގޮސް އެކަން ކުރެއްވި. މިފަދަ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީއަށް ހައްލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާލޭގެ ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މާލެ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި އިރު، މާލޭގެ އެކި ތަންތާގައި ގެނެސް ޕާކިންއޭ ކިޔައިގެން ބާ ދަނގަޑަށް ވެސް ނުކިރޭ ސާމާނު ގެނެސްފައި ހުރި ކަމަށެވެ. އޭގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ޕާކިން މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަންކަން ކޮށްފައި ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ މިހާރު ރައްޔިތުން ދައްކާ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އާޒިމް އެ ވިދާޅުވަނީ ޕާކިން ސްލޮޓް ހޯދަން މީހުން ކަންކުރަން ޖެހުނު ގޮތްކަމަށް މީހުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ކަމަށާއި، މާލޭގެ މާރުކޭޓުތަކުގައި ދިވެހިން މަދުކަމާއި، މިހެން ގޮސް ހައްލުކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ހައްލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުންގެ ކަންކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު ނުހުންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އާޒިމް އާއެކީގައި ޒުވާނުން މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވާއިރު އެ ކަންކަން މިހާރުވެސް ފެނިގެންދާ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ދަންނަ މީހުންނާއި ގުޅާލައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު ނައްތާލާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވާ އިރު، އެއީ އެންމެ ކަމުދާ އެއްކަންތައް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ލިބުމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް