ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:40
އާޒިމާ ޝަކޫރު
އާޒިމާ ޝަކޫރު
ރާއްޖެއެމްވީ
އާޒިމާ ލޯނު ނުދައްކަވާ މައްސަލަ
ކޯޓަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިނެތަސް، އާޒިމާ ދައްކަވަންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
 
ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓުން ބުނާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަދަނީ ދައުވާ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓުގެ ފަރާތުން ޗެމްބާޒް ލޯފާރމް މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުންގެންދޭ
 
އެފަދަ މައްސަލައެއް ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނޭ

މާލޭސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރަށް ފްލެޓު ގަންނަން ކުންފުންޏަކުން ދިން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އަދި ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާއެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތްނަމަވެސް، ފްލެޓު ގަންނަން ކުންފުނިން ދިން 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކަވައިގެން އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ 2024 ޖެނުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "ދައުރު ނިއުސް" ގައި "އާޒިމާ ފްލެޓު ގަންނަން ކުންފުންޏަކުން ދިން 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައިގެން އިތުރު ދައުވާއެއް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ބުނީ، ދައުރު ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގައި ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް 9 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ މައްސަލައެއް ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެ ކޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ބުނެ ދައުރު ނޫހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ސައްޙަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ސިވިލް ކޯޓުން ބުނެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ރައްޔިތުންްގެ މެދުގައި ކޯޓާމެދު ނުބައި ތަސައްވުރެއް އުފެދޭ ގޮތަށް ސައްޙަ ނޫން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްގެން ކޯޓުގެ އަގުވެއްޓޭގޮތަށް އަމަލުކުރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

މިއީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ވެސް ސިވިލް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދައުރު ނޫހުން ވެސް ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޚަބަރުގެ އަސާސެއްކަމުގައި ބަލާފައިވަނީ ޕްލެޓިނަމް ކުންފުނީގެ ލޯ ފާރމް "ޗެމްބާޒް އިން" ގެ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ކަމަށާއި، އެ ލޯފާރމްގެ ވަކީލަކު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފޯޖުކުރި މައްސަލަ ލޯފާރމްގެ ފަރާތުން މިހާރު ފުލުހަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަަމަށް ދައުރު ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދައުވާ ފޯމާއި، ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ކިޔާފައިވާ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ހިމެނެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް، އެ ދައުވާ އަދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނެ އެ ލޯފާމްގެ އިސްވެރިންނާ ހަވާލުކޮށް ނޫހަށް ރައްދުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ގާނޫނީ ވަކީލް އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯޖްޑް ލިޔުމެއްކަން ހާމަވެފައިވާކަމަށް ވެސް ދައުރު ނޫހުން ބުނެއެވެ.

އަދި އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓުގެ ފަރާތުން ޗެމްބާޒް ލޯފާރމް މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ވެސް އެ ލޯ ފާރމުން ކަށަވަރު ކޮށްދެއެވެ. އެގޮތުން އާޒިމާ ދައްކަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓުން ބުނާ ފައިސާ އާޒިމާގެ އަތުން ހޯދުމަށް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މަދަނީ ދައުވާ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ ލޯ ފާމުން ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ލޯ ފާރމާ ޙަވާލާދީ ދައުރު ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޣައިރު ހާޒިރުގައި، ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި - މެމްބަރު އިސްމާއީލް
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ނިންމުމުން، ބޭންކުން ހައިކޯޓަށް
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން: އިލެކްޝަންގެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ނިންމައި، އެމްއާރްއެމްއަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް
އާޒިމާއަށް ކުރި ޖިނާއީ ދައުވާތަކަށް 5 އަހަރު، 25 އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު، މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަދިވެސް ނުފެށޭ
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ނޫން ކުންފުންޏަކުން "ކެމަލް" ބްރޭންޑު ކަމަށް ދައްކައިގެން ގެނައި ސިގިރޭޓުތައް ވިއްކުން މަނާކުރަން އަމުރެއް
ދިވެހިބަހާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ އާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އަށް އާޒިމާ ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމް އޮޅިއްޖެ