ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 08:00
އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް
އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް
އެމްޑީޕީ
މި ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނުން
މުޅި ގައުމު ނަޖިސްކޮށްފައިވާ ވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ރައްޔިތުން އެކަންކޮށްދިނުމަށް އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފި
 
މިއަދު ބުނަންޖެހޭނީ މުއިއްޒު އައުޓް

މުޅި ގައުމު ނަޖިސްކޮށްފައިވާ ވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ރައްޔިތުން އެކަންކޮށްދިނުމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމްގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ގަލޮޅު ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ތިބެން މިޖެހެނީ ވަރަށް ލަދުން ކަމަށެވެ. ދުވަހަކުވެސް މިހާ ލަދުގަންނަންޖެހިދާނެކަމަށް ހިތަކަށް ނާރާ ކަމަށާއި، ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި މިހާ ލަދުގަންނަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ހިތަކަށް ނާރާނެ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ބުނަން ޖެހޭނީ އެ މީހުން ބުނި އައުޓެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއަދު ބުނަންޖެހޭނީ މުއިއްޒު އައުޓް ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ވެސް މިއަދު މުއިއްޒު އައުޓް ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ހަލާކުކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ގައުމަކަށް ދިޔާމަ އަޅުގަނޑުމެން ފެނިގެން މީހުން ބުނަނީ މީހުން ދެކެ އޯގާތެރިވާ ލޯބިވާ ބައެއް ކަމަށް. މިއަދު އެހެނެއް ނޫން، އުމުރުން 53 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު ދުވަހަކުވެސް އަޑެއް ނާހަން ދިވެހިރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކޮށްލަން ބުނި އަޑެއް. މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ވަދެލީމާ، މިއަދު ޓީވީ ހުޅުވާލީމާ ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރަން މި ގޮވަނީ. އިހްސާސްކުރެވޭތޯ މި ލަދުވެތިކަމާއި، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބި ދެރަ ނިކަމެތިކަން. އެތައް ބިލިއަން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހުރި ގައުމެއް މިއަދު އެތަންތަނަށް މީހުން ނާންނަން ބޮޑު ގައުމަކުން އެ ގޮވަނީ.
އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ މީހުން ރާއްޖެ ނާންނަން އެ ނިންމަނީ ހަޑިމުޑުދާރު ވެރިކަމެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ދޮގު ހަދައިގެން ވެރިކަމަށް އައިސް އެއިން ނުނެޓިގެން އުޅެ، ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ގައުމަށް ދެރަ ނިކަމެތިކަން ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއީ މަޖާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ދީގެން މާކެޓްކޮށްގެން އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގެނައި އިރު އެ ހުރިހާކަމެއް އިސްރާފްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދުވެސް އެ ދަނީ ބޮޑެތި އިސްރާފުތައް ކުރަމުން. އެތައްގޮތަކުން ގެއްލުން ދެމުންދާ މި ސަރުކާރު، މުއިއްޒު އައުޓް ބުނަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށް ލޯބިކުރާ ބައަކަށް ވެގެން ވޯޓުން. ވޯޓު ފޮށްޓަށް ރައްޔިތުން ނުކުމެ 13 ޖެނުއަރީވާ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލާ ބުނަންވީ ތިމަންނާ މެންނަށް ތި ވެރިކަންކުރާ ގޮތް ކަމުނުދާ ކަމަށް. މުޅި ގައުމު ނަޖިސްކޮށްފައިވާ ވެރިކަމަކަށް އާނއެކޭ ބުނާނެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަމޭ. ބުނަން ލިބޭ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި އެކަން ބުނަންޖެހޭ.
އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވަނީ މި ސަރުކާރުން ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެއްސުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މަޝްރޫއަށް ވެސް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކައިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ މާލެ ކައިރިން ހިއްކާފައި ހުރި ބިންތައް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކައިގެން އޭގެ ފައިދާ ނެގުމަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެތަނުގައި 50 އަހަރު ވެސް މީހުންނަށް ނޫޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް 30 އަހަރުން މީހުން އާބާދުވީ ނަމަވެސް އުޅެން ޖެހޭނީ ދަތި ހާލުގައި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް