ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 23:23
މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މާސްޓަރު ޕްލޭން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މާސްޓަރު ޕްލޭން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ވިހަ ގޭސް ހުރި މިންވަރު ބެލުން
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޖައްވުގައި ވިހަ ގޭސް ހުރި މިންވަރު ބަލަނީ
 
ހުޅުމާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ވިހަ ގޭސް ހުރި މިންވަރު ބަލާ އާލާތްތައް މިހާރު ވަނީ ހަރުކޮށްފައި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ޖައްވުގައި ވިހަ ގޭސް ހުރި މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ތާރިގު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މާސްޓަރު ޕްލޭން އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ވިހަ ގޭސް ހުރި މިންވަރު ބެލުމަށް މޮނިޓަރުކުރާ ވަސީލަތްތައް ހަރުކުރަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ވިހަ ގޭސް ހުރި މިންވަރު ބަލާ އާލާތްތައް މިހާރު ހަރުކޮށްފައިވާއިރު މާލޭގައި ވެސް އެ އާލާތްތައް ހަރުކުރުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ފަށައިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އާލާތްތައް ހަރުކުރުމުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވިހަ ގޭސް ހުރި ހިސާބުތައް ދެނެގަނެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިހަ ގޭސް އެންމެ ބޮޑަށް ޖައްވަށް ދޫކުރަނީ ވެހިކަލްތަކުން ކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯރކެއް ގާއިމުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް