ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 20:57
މީކާއިލް
މީކާއިލް
މަޖިލިސް
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ
ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް އިންޑިއާ އަށް ފާޑުކީ މައްސަލަ އާއި މެދު ސުވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޒަމީރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ
 
ސަރުކާރުން އެކަމާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވި ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވި
 
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ވަކި ނުކުރާ ސަބަބު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސުވާލުކުރައްވާފައިވޭ
 
މީކާއިލް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށް
 
މީކާއިލް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އަށް ސިޓީ އެއްވެސް ފޮނުއްވާފަ

ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް އިންޑިއާ އަށް ފާޑުކީ މައްސަލަ އާއި މެދު ސުވާލުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޒަމީރާއި ސުވާލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމްއެވެ. މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންތަކެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންރަ މޯދީ އަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުރައްސާރަކޮށް ކުޑައި މީސްކުރުމުން ސަރުކާރުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މަޢާފަށް އެދިފައިނުވާ ސަބަބުން ސާފުކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި އެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ވަކި ނުކުރާ ސަބަބު ސާފުކުރެއްވުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީކާއިލް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އަށް ސިޓީ އެއްވެސް ފޮނުއްވާފައެވެ.

މީކާއިލް ވިދާޅުވީ އެ ނައިބުންގެ ވާހަކަ އާއި ގުޅިގެން މިއިން ޒަމާނަކު ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދުގައި ނުތަވަސްކަން ނުއުފެދޭ މިންވަރަށް ނުތަނަވަސްކަން އުފެދި ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި 48 ގަޑި އިރު އެކަނި ވެސް އިންޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި އެޖެންޓުން ދަނީ އިންޑިއާގެ މީހުން ރާއްޖެ އަށް އައުމަށް ހަދާފައިވާ ބުކިންތައް ކެންސަލްވާކަން ހާމަކުރަމުންކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް ފޫ ނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބި، ބޭސްފަރުވާ އަށާއި އެހެން ބޭނުންތަކަށް އިންޑިއާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ދަތިތަކާއި ދިމާވެދާނެ ކަމެއްކަން މީކާއިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އާއި މޫނު ކެނޑިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން އެކަމާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވި ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް ސަރުކާރުން އެކަމާއި މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށް މީކާއިލް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައވެެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް