ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 12:09
ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ހޯދަން، ޔާމީނުގެ ޓީމުން ހައިކޯޓަށް ދިއުން
ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ހޯދަން، ޔާމީނުގެ ޓީމުން ހައިކޯޓަށް ދިއުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔާމީނު މިނިވަންކުރުން
ޔާމީނުގެ ޤުރުބާނީއާއެކު ވެރިކަމަށް އައިސް، ޔާމީނުގެ ޙައްޤު ހޯދަން ދިޔައިރު ބައިވެރިނުވުމުން ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް
 
އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ދުލުގައި މިއަދު ތަޅުއެޅުވިފައިވާ މަންޒަރު ފެނޭ
 
މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފަހުން 7 ޖެނުއަރީއާ ހަމައަށް 1 މަހާއި 19 ދުވަސް ވެފައިވޭ
 
މައްސަލަ ލަސްވާ ސަބަބު ހޯދަން އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމުން ވަނީ ހައިކޯޓަށް ގޮސްފައި

ވ. އާރަށުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވާ ސަބަބު ހޯދަން އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމުން ހައިކޯޓަށް ގޮސްފިއެވެ.

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި، ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހް ޖަމާާލާއި، ޔާމީނުގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ޔާމީނާއި، ޔާމީނުގެ އަރިސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ޓީމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ހައިކޯޓުން އެބޭފުޅުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އެ މައްސަލަ ތާވަލު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ދެ ފަނޑިޔާރަކު މިވަގުތު ޗުއްޓީގައި ތިއްބެވިކަމާއި، ހޯމަ ދުވަހު އެ ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތަށް ނުުކުމެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ހައިކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގެން ޔާމީނުގެ ޓީމުން މީޑިއާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވަނީ، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފަހުން 7 ޖެނުއަރީއާ ހަމައަށް 1 މަހާއި 19 ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށެވެ. މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާ ދިގު ދެމިގެން ދިއުމަކީ އެ ޓީމުގެ ކަންބޮޑުވުމެއްކަމަށް ޕީއެންއެފް އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މަލީހު ޖަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ޕާކުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޔާމީނުގެ އެތައް ޙައްޤަަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނުގެ ޓީމުން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ދުލުގައި މިއަދު ތަޅު އެޅުވިފައިވާ މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަމަށާއި، އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެބޭފުޅުން މިއަދު ރައީސް ޔާމީނުގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުވާން ވެސް އެބަ ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޔާމީނުގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަބްދުއްރަޙީމްގެ ވާހަކަ، ގައްސާންގެ ވާހަކަ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޝިޔާމްގެ ވާހަކަ، ސައީދުގެ ވާހަކަ، ނިމާލުގެ ވާހަކަ، ޑރ މުއިއްޒުގެ ވާހަކަ، ރައީސަށްވެސް މިއަދު ވަޑައިގެންނެވޭނެ، އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކަށް އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގަތީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްވެސް އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްގެންނޭ ތިމަންނާ އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ، އެހެންވީމާ އެ ވައުދު ފުއްދަވައިދެއްވާށޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހުލާސްތެރި އެދުމަކީ، އެބޭފުޅުން މިއަދު ރައީސް ޔާމީނުގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުވާންވެސް އެބަ ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވާ، އެހެން ނުހައްދަވާށޭ.
ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހް ޖަމާާލް

ޔާމީނުގެ ޓީމުން އޮތީ ހައިކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަބްދުއްރަޙީމަށް ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ. އެގޮތުން ޓީމާއެކު ވަޑައިގެންފި ނަމަ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ދެއްކެވީ އިހުލާސްތެރިކަން ކަމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެ ޓެސްޓުން ފެއިލްވެ ވަޑައިނުގެންނެވުމަށް އަބްދުއްރަޙީމަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަބްދުއްރަޙީމް ވަޑައިގެންފައިނުވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޔާމީނުގެ ޓީމުން ބުނީ، ޔާމީނު މިނިވަން ކުރުމުގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަބްދުއްރަޙީމް ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު އަބްދުއްރަޙީމް ވެސް މުޅިން ހަނު ހުންނަވައިފި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ވެރިިކަމުގައި އެކި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނަށް މަޤާމުތައްދޭއިރު، ޔާމީނުގެ އަރިސް ބޭފުޅުން އަދި މިދިޔަ 5 އަހަރު މަގުމަތީގައި އުޅުނު ފަރާތްތައް ބާކީ ކޮށްލާފައިވާތީ ވެސް ޔާމީނުގެ ޓީމުން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
40%
0%
60%
0%
0%
ކޮމެންޓް