ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 09:27
އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރަނީ
އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އުރަމަތީގެ ކެންސަރު
އިނގިލީގެ ނިޝާނުން އެކަނިވެސް އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓު ކުރެވިދާނެ!
 
މި ވަގުތު، އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓު ކުރެވެން އޮތް ހަމަ އެކަނި ގޮތަކީ މެމޯގްރާމާއި ބަޔޮޕްސީތައް ހެދުން
 
ޓެސްޓުގެ ކަންކަން ނިންމާލުމަށް ހޭދަވާނީ އެންމެ ވިއްސަކަށް މިނިޓް

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަކީ މި ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައިވެސް އެންމެ އާންމުވަމުން އަންނަ، ކެންސަރުގެ އެއް ބާވަތެވެ. ބަލި ދެނެގަތުމަށް ދުރާލައި ގަވައިދުން ޓެސްޓުތައް ހެދުމާއި، ކިރިޔާވެސް ޝައްކެއް ވާނަމަ، ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓުކުރުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ގިނަ ފަހަރު އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މެމޯގްރާމް ހެދުމަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވާ އެއް ކަންތަކެވެ. ޝެފީލްޑް ހޭލަމް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާ ޓީމުން އެކަމަށް ހިސާބެއްގެ ލުޔެއް މި ވަނީ ހޯދައިދީފައެވެ.

ޝެފީލްޑް ހޭލަމް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާ ޓީމުން ބުނާގޮތުގައި، އިނގިލީގެ ނިޝާން ބޭނުންކޮށްގެން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓު ކުރެވިދާނެއެވެ. އޭރުން މެމޯގްރާމް ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ފުރާނައެއް ސަލާމަތްކުރުމަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވެއެވެ. ޓެސްޓަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައްވެސް ކުޑަވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޓެސްޓު ހެދޭ މިންވަރުވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ޓީމުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އިނގިލީގެ ނިޝާނަކީ އޭގައި ދަލުގެ އަސަރު އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގައި، މާސް ސްޕެކްޓޯމެޓްރީ ބޭނުންކޮށްގެން އިނގިލީގެ ނިޝާނުގެ މޮލެކިއުލްތައް ހެދިފައި ވާ ގޮތް ބަލައެވެ. މިއީ ޕާރޓިކަލްތަކާއި މޮލިކިއުލްތަކުގެ އެޓޮމިކް ބަރުދަން ވަޒަންކޮށް، އެކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޒާމެކެވެ.

ދިރާސާގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު އެކަކީ ޝެފީލްޑް ހޭލަމް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޮރެންސިކް އެންޑް ބަޔޯއެނަލެޓިކަލް މާސް ސެޕެކްޓޯމެޓްރީ ޕްރޮފެސަރ، ސިމޯނާ ފްރަންޗޭޒޭއެވެ.

ޕްރޮފެސަރު ފްރަންޗޭޒޭގެ ފޮރެންސިކް ދިރާސާގެ މަގުސަދަކަށްވީ، ހަމައެކަނި އިނގިލީގެ ނިޝާން ބޭނުންކޮށްގެން، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެން، ކުށްވެރިން ޕްރޮފައިލްކުރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ. އެ މޭރުމުން ދިރާސާކުރަމުން ދިޔަދިއުމުގެ ތެރޭގައި، ދަލުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކެންސަރު މަރކާޒްގެ ދެނެގަނެވޭކަން ފާހަގަކުރެވުނީއެވެ.

އިނގިލީގެ ނިޝާނެއްގެ މޮލިކިއުލަރ ކޮމްޕޮޒިޝަނުން މީހެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަނޑައެޅުމުގެ ކޮންސެޕްޓް ނަގައިގަތުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެމީހާގެ ވަށައިގެން ހިނގާ ކަންކަން އަހަރެމެންނަށް ޖާސޫސް ކުރެވިދާނެ. އަޚުލާގިއްޔާތުގެ ސައިންސުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާނުވެ، ކްރިމިނަލް ޕްރޮފައިލިންގ ހެދެން އޮތް ގޮތެއް ކަމަށް އަހަންނަށް ފެނުނީ އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ މޮލެކިއުލްތައް. އެކަމަކު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮލިކިއުލްގެ ކޮންޓެންޓުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެއް. އެހެންވީމަ، އެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ހިސާބުން ތަހުގީގު ޓީމަށްވެސް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ކުށެއްގަ ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ކުޑަވެގެން ދާނެތީ.
ޕްރޮފެސަރު ސިމޯނާ ފްރަންޗޭޒޭ؛ ޝެފީލްޑް ހޭލަމް ޔުނިވަރސިޓީ

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މުޅިން އަލަށް ކުރަމުން އަންނަ މި ދިރާސާ ބަރޯސާވަނީ، މެޓްރިކްސް އެސިސްޓެޑް ލޭޒަރ ޑިސޮޕްޝަން އަޔަނައިޒޭޝަން މާސް ސްޕެކްޓްރޯމެޓްރީ (މެލްޑީ-އެމްއެސް) އަށެވެ. އެކަމަށް ބޭނުންކުރަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވޯލްޓަރޒް ކޯޕަރޭޝަންއިން އުފައްދާ މެޝިންތަކެކެވެ.

މި ދަގަނޑުކޮޅުގަ ޕޭޝަންޓުގެ އިނގިލީގެ ކުރި ހާކާލާ ހިސާބުން، ވަރަށް ތުނި ލޭޔަރެއްގެ ދާކޮޅެއް މި ނެގެނީ އެ ދަގަނޑުކޮޅަށް. ދަލަކީ އޭގަ ވަރަށް ގިނަ މޮލެކިއުލްތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެއް. އެކަމަކު، އަހަރެމެންގެ ޝައުގު ގޮސް މި ހުއްޓެނީ ދަލުގަ އެކުލެވޭ ޕްރޮޓީނަށް. ހަގީގަތުގަ މި ކުރާ ކަމަކީ، އެ ޕްރޮޓީންތައް ހޯދާ، އެ ޕްރޮޓީންތައް ބޭރުވެގެންދާ މިންވަރާ، އެކަހަލަ އެކި ކަންތައްތަކުން، ޕޭޝަންޓްގެ ހަށިގަނޑުގަ ބެނިން ޕެތޮލޮޖީއެއް ނޫނީ ކެންސަރަށް ޕޮޒިޓިވް ނޫން ޓިއުމަރެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ހުރިތޯ ނުވަތަ ކުރީކޮޅުގެ މަރުހަލާގައި ކެންސަރު ހުރިތޯ ނުވަތަ މެޓާސްޓޭޓިކް، ނުވަތަ ކެންސަރު އުފެދުނު ގުނަވަނުން އެހެން ގުނަވަނަކަށް ކެންސަރު ފެތުރިފަ ހުރިތޯ މި ބަލަނީ. އެހާ ހިސާބުން، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކުރަނީ އެ މާސް ސްޕެކްޓްރޯމެޓްރީ ޑޭޓާތަކުގެ ތެރެއިން ދޭހަވާ އެއްޗެއް ދެނެގަތުމަށް.
ޕްރޮފެސަރު ސިމޯނާ ފްރަންޗޭޒޭ؛ ޝެފީލްޑް ހޭލަމް ޔުނިވަރސިޓީ

އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ތަދުނުވާނެ ގޮތަކަށް، މެމޯގްރާމްގެ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި އިނގިލީގެ ނިޝާން ބޭނުންކޮށްގެން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓުކުރާނެ ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖެހުމެވެ. ކުޑަވާނީ ހަމައެކަނި ހަށިގަނޑުގައި އަޅާ ވޭނެއް ނޫނެވެ. އިނގިލީގެ ނިޝާން ބޭނުންކޮށްގެން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ތަމްރީނުވެފައިވާ ބައެއްގެ ގާތަށް ގޮސް، އެ ޓެސްޓުގެ ކަންކަން ނިންމާލުމަށް ހޭދަވާނީ އެންމެ ވިއްސަކަށް މިނިޓެވެ. ވަގުތުވެސް ސަލާމަތްވީއެވެ.

ނަމަވެސް މި ވަގުތު، އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ޓެސްޓުކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މެމޯގްރާމާއި ބަޔޮޕްސީތައް ހެދުން ކަމަށް ވާއިރު، އެ ޓެސްޓުތައް ހަދައިގެން ގަވައިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަމުން ދިއުމަށް ޕްރޮފެސަރ ފްރަންޗޭޒޭ ވަނީ ގޮވާލާއްވަފައެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުވެސް އެންމެ އާންމު ކެންސަރަކީ އުރަމަތީގެ ކެންސަރެވެ. އުރަމަތީގެ ކެންސަރަކީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރެއް ނޫނެވެ. ފިރިހެނުންނަށްވެސް އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހެއެވެ. އުރަމަތީގެ ކެންސަރަކީ ހަމައެކަނި އުރަމަތީގެ ގޮށެއް ލައިގެން ނުވަތަ ތަންކޮޅެއް ދުޅަވާ ހިސާބުން މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެނޫން ކިތަންމެ ޢަލާމާތެއްވެސް ފެނިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ނުފެނި ހުރުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. 45 އަހަރާ 54 އަހަރާ ދެމެދުގެ އަންހެނުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މެމޯގްރާމް ހެދުމަށް، އެމެރިކަން ކެންސަރ ސޮސައިޓީން އިރުޝާދުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް