ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 21:08
ބްލިންކަންގެ ކޯލެއް ވަޒީރު ޒަމީރަށް
ބްލިންކަންގެ ކޯލެއް ވަޒީރު ޒަމީރަށް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އެމެރިކާ-ރާއްޖެ
ބްލިންކަންގެ ކޯލެއް ވަޒީރު ޒަމީރަށް، ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު
 
އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދިފާއީ އެއްބާރުލުމާއި، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުން ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ މަޝްވަރާކުރިއަށް ދިޔަ

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް، އެންޓަނީ ބްލިންކަން އާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވެވި މި މަޝްވަރާތަކުގައި، ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާ ލައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ދިފާއީ އެއްބާރުލުމާއި، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމާއި، ޑިމޮކްރެޓިކް ގަވަރނަންސް އަދި ޤާނޫނީ ވެރިކަން ފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކަކާ ބެހޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސެކްރެޓަރީ ބްލިންކެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން އެމެރިކާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ހާމަކުރައްވަމުން ވަޒީރު ޒަމީރު ވަނީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތު ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް