ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:05
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ހުސައިން ޝަމީމް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ހުސައިން ޝަމީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ނުހިނގުން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ނުހިނގާތީ ޕީޖީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
ރަަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީއަތްތައް ހިންގަނީ އާންމު ގޮތެއްގައި ހަފުތާއަކު އެއްދުވަހު
ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ނުހިނގާތީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝަމީމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވަނީ، ދާދި ފަހުން މާލެއަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގާ އިމާރާތަށް ފެނުގެ އަސަރުކޮށް، ޝަރީއަތްތައް ނުހިންގޭ ވަރަށް އިމާރާތަށް ގެއްލުންވެފައިވާތީ، ޝަރީއަތްތައް ހިންގުން މަޑުޖެހިފައިވާތީއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް ގާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޒިންމާ އަދާކޮށް، ކޯޓުގެ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ޝަމީމް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން، ރަަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީއަތްތައް ހިންގަނީ އާންމުގޮތެއްގައި ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހުއެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ދުވަސް ފިޔަވައި، އެހެން ދުވަސްދުވަހު، ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިހުރީތީ، އެމައްސަލަތައް ބާރަށް ހިންގުމަކީވެސް ޕީޖީ ޝަމީމްގެ އެދިވަޑައިގަތުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް