ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 11:06
ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިމާރާތަށް އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި
ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިމާރާތަށް އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި 11 ގާޒީން، ޝަރީއަތްތައް ބާއްވަން އެންމެ ކޯޓު ރޫމެއް
 
ކޯޓަށް އައު އިމާރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދަނީ ޑީޖޭއޭއިން
 
ރާއްޖެއެމްވީން ފަހުން ގުޅާލުމުން ޑީޖޭއޭއިން ފޯނަށް ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވޭ
 
ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ 4 ބުރީގެ އިމާރާތުގައި ހުރި ލިއެކިއުންތަކާއި ފައިލްތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވޭ

ދާދި ފަހުން ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިމާރާތަށްވެސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، ކޯޓުގެ ގާޒީން ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު ހުރީ އެންމެ ކޯޓު ރޫމެއް (ޝަރީއަތް ކުރާ މާލަން) ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިމާރާތަށް އިތުރުގެއްލުންތައްވެ، ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އަޑުއެހުންތަކެއް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، ފާއިތުވި 2 ދުވަހުވެސް ކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ކޯޓުގައި ހުރި ޝަރީއަތް ކުރާ މާލަންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރީ 2 މާލަން ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 1 މާލަން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ޚާއްސަކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކޯޓުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގައި ތިއްބަވަ 11 ގާޒީން ޝަރީއަތްތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މިވަގުތު ހުރީ އެންމެ މާލަމެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދާދި ފަހުން ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ 4 ބުރީގެ އިމާރާތުގައި ހުރި ލިއެކިއުންތަކާއި ފައިލްތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާތީ، ފާއިތުވި 2 ދުވަހު މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ އެ އިމާރާތުގައި ހުރި ތަކެތި ކޯޓުގައި ހުރި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަޔަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައު އިމާރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން ޑީޖޭއޭއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓް ހިންގަމުންދާ އިމާރާތަކީ ބޭނުންކުރުމަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރައްކާތެރިތަނެއް ނޫންކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަންނީ މާހިރުން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާތީ ކްރިމިނިލް ކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެ އިދާރާއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަންލަސްވެފައިވަނީއެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި އާބަންކޯގެ ބޯޑުން ޕްރޮކިއުމަންޓު ހުއްދަ ނުލިބޭތީ ކަމަށެވެ.

އެކަމުގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާލުމަށް ރާއްޖެއެމްވީން ފަހުން ގުޅާލުމުން ޑީޖޭއޭއިން ފޯނަށް ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް ރާއްޖެއެމްވީން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ގުޅާލި ނަމަވެސް ޑީޖޭއޭއިން ފޯނަށް ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އިމާރާތުގެ ޙާލަތާއި، ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތައް ނުނިމި ހުރުމުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެދެތެރޭގައި ވެސް އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު ވެސް ރިސެސްއަށް ނުދިއުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޮތީ ނިންމާފައެވެ. ސަބަބަކީ މައްސަލަތައް ފުނިޖެހިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް