ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 21:30
އާއްމުން އޭސީސީ އަށް އެއްވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ
އާއްމުން އޭސީސީ އަށް އެއްވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ
ގޯތި އަދި ފްލެޓުގެ މައްސަލަ
ގޯތި އަދި ފްލެޓުގެ މައްސަލަ - އޭސީސީ އާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެކަން ޖަހަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކުގެ ބޮލަށް!
 
ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ އޭސީސީ އަށް ފޮނުވި 2 ސިޓީގެ ޖަވާބު ނުލިބޭ ކަމަށް
 
އޭސީސީން ބުނަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ދީ ނިމިފައިވާ ކަމަށް
 
ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތަށް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ފްލެޓާއި ގޯތީގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ގަންނާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ނުނިމި ލަސްވާތީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އާއްމުންވަނީ އެއްވެފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު 11 ޖަހާކަށް ހާއިރު އެތައް އާއްމުންނެއް އޭސީސީ އަށް އެއްވީ ޝުޢޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރތަކާއި އެކުގައެވެ. އެއްވެފައިވާ އާއްމުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހަން ތިބީ އޭސީސީގެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރަން އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. އެއްވެފައިވާ އާއްމުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށްވީ އޭސީސީ އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ލަސްވެފައިވާ އިރު އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރަމުން ނުދިއުމެވެެ. އެގޮތުން މި މައްސަލަ އަށް 48 ދުވަސް ވި އިރު އެސީސީ އަށް މައްސަލަ ނިމޭނެ ތާރީހެއް ބުނަން ނޭނގޭތީ އާއްމުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެއްވެފައިވާ އާއްމުންނާއި ވާހަކަދައްކާ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމުން އެނގުނީ ތަކުރާރުކޮށް އޭސީސީ އަަށް ގޮސްގެންވެސް އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ އާއްމުން މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދެއްކި އާއްމު މީހަކު ބުނީ އޭނާ އޭސީސީ އަށް ދިޔައީ އޭސީސީ އިން މައްސަލަ ނިމޭނެ ތާރީހެއް ސާފުކޮށް ހޯދަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. އޭސީސީ އިން މި މައްސަލަ ސިޔާސީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ގެ ހުސްކުރަން އަންގައިފި. ކުރިން ހުރި ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން. ދެން މިހާރު ކިހިނެތްތޯ ހަދަންވީ. ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ދޮގު މައުލޫމާތެއް ދީފިއްޔާ ފްލެޓްތައް އަތުލެވޭ. އެހެންވީމަ އެކަން ވަރަށް ސާފު. އޭސީސީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބެއް ދެއްވަން ޖެހޭ އެބަ މިކަމުގަ. އާއްމުންގެ ހައްގު މިއީ. 4000 ފްލެޓަކީ ގާތްގަނޑަަކަށް 40000 މީހުންގެ ހައްގު ނޫންތޯ؟
އާއްމު މީހެއް
އޭސީސީ އަށް އެއްވި އާއްމުން

އެއްވެފައިވާ މީހުން ދިޔައީ އޭސީސީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުއްލިއަކަށް ގަނޑުކޮށް މެމްބަރުންތަކެއް ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވި އިރު އޭސީސީ ކޮބާތޯ އާއްމުން ސުވާލުކުރިއެވެ. އަދި އާއްމުން ވަނީ ވަކި މައްސަލަތަކަކަށް އެކަނި އޭސީސީން ފޯކަސްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާއި މެދު ވެސް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އާއްމުން ވަނީ އޭސީސީގެ ވެރިން ތިބީ ފިލާކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

އޭސީސީ އަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވީ 4 ވަރަކަށް މީހުން. ބެލީ މިކަން ސުލްހަ މަސަލަސްކޮށް ވޭތޯ. މިހާރުވެސް މި ބަލަނީ މިހެން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސިޔާސީ ބައެއް ނޫން. މިއީ އަަޅުގަނޑުމެންގެ ހައްގުތައް ހޯދަން ކުރާ ކަމެއް
އެއްވެފައިވާ އާއްމު މީހެއް

އާއްމުން ޑިމާންޑްކުރަމުން ދިޔައީ އޭސީސީ އިން މައްސަލަ ނިންމާނެ ތާރީހެއް ދިނުމަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 50 މީހުން އޭސީސީ އަށް އެއްވެ އަޑު އުފުލިއެވެ. އެ މީހުންނަށް ޖަވާބެއް ނުދެނީސް އެތަން ދޫކޮށް ނުދާނެކަމަށް ބުނަން ފެށުމުން ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެ އޭސީސީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސާއި ބައްދަލުކުރުމަށް 3 މީހުން ގެންދިޔައެވެ. އެ ތިން މީހުންނާއި އެކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މިނިޓުވަންދެން ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް މައްސަލަ ނިމޭނެ ތާރީހެއް އޭސީސީ އަކަށް ނުދެވުނެވެ.

އޭސީސީގެ އިސް ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  އިސްމާއީލް ނާއިފް ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ބުނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ހުރިހާ ސިޓީ އަކަށް ޖަވާބު ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި މައްސަލައިގެ އަޕްޑޭޓް މަޖިލީހާއި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަކު ހިއްސާކުރާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް އަޕްޑޭޓް ދޭކަމަށް ވިދާޅުވި. ހިތްހަމަ އެއް ނުޖެހޭ ލިބުނު ޖަވާބާއި މެދު. އެކަމަކު ވިދާޅުވި މައްސަލަ އަވަސް އެބަ ކުރަމޭ. އަވަހަށް ބަލަން ވެސް އުޅުއްވަމޭ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ސިޓީ އަކަށް ޖަވާބުދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި
ނާއިފް
އޭސީސީ އަށް އާއްމުން އެއްވުން

އޭސީސީން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިން އޭސީސީ އަށް އެ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އޭސީސީން މައްސަލަ ނިމޭހާ އަވަހަކަށް ފްލެޓްތައް ދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާއްމުން އޭސީސީ އަށް އެއްވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ގޯތި އަދި ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ހިމެނި، ގެޒެޓު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ޓްވީޓެއް ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އާއްމުން ނިންމީ އޭސީސީގެ ވާހަކަތަކާއި ރައީސްގެ ޓްވީޓާއި މެދު ސުވާލުކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ދިއުމަށެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް އާއްމުން ދިޔައީ 01:30 ހާއިރެވެ. އެތަނުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮއިންޓީ އަކާއި އާއްމުންނަށް ބައްދަލުވާނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހުނެވެ. އެ އޮފިޝަލް ވަނީ އޭސީސީން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިންކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް ސާފުކޮށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ޑިސެމްބަރ 7ގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓީއަކަށް ޖަވާބުދެއްވީ. ދެ ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާ ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ އެ ބޭފުޅުން އެހެން ވިދާޅުވާ ސަބަބެއް. އޭސީސީން މައްސަލަ ނިންމިހާ އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދާނަން މަސައްކަތްތައް. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް މި ދަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން. ތަކުރާރުކޮށް ގުޅިން މައްސަލަ އަވަސްކުރަން.
ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލް

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ތަކުރާރުކޮށް ކުރި ސުވާލަށް ސާފު ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ. އަދި އޭސީސީން މައްސަލަ ނިންމާތާ ކިތައް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ފްލެޓުތައް ހަވާލުކުރާނަންތޯ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ. އަދި ރައީސްގެ ޓްވީޓުގެ މައުލޫމާތު ރަސްމީކޮށް ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސްކަވޭޓަރެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ޕީއެންސީ ކެމްޕޭނުގައި ބަހަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ ހަނު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ކެމްޕޭނު ޑޯޓުޑޯގައި ބަހަމުންދާތަން އޭސީސީއަށް ނުފެންނާތީ ކަންބޮޑުވުން
"ރަސްމާލެ" އާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އިން ބަލަނީ
ސާފުކޮށް ފެންނަނީ އަތް ހޫރާލާ ޖެހި މަންޒަރު، ޕޮލިސް އޮފިސަރުގެ ކުށް ފޮރުވައި ތަރުޖަމާނު ހެދީ ދޮގު!