ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 06:01
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން 2024ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ފެހި ތަނަވަސް މާލެ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން 2024ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ފެހި ތަނަވަސް މާލެ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އާދަމް އާޒިމް
ވިލިމާލެއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަ، ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާނަން: އާޒިމް
 
އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަވި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާނީ، ވިލިމާލެ ބާކީނުކޮށް އެތަނުގައިވެސް ރަނގަޅު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރެވި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ކަމަށް

ވިލިމާލެ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެ، އަޅައިނުލާ ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، އެރަށަކީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް މީހުން ޝައުގުވެރިވާ ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރަނގަޅު ކުރަންހުރި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަވި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާނީ، ވިލިމާލެ ބާކީނުކޮށް އެތަނުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރެވި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެންކަމަށެވެ.

އެގޮތުންވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ، ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާހެން، ސިއްހީގޮތުންވެސް ގެއްލުންވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ ކައިރީގައި ކުރެވޭ އެފަދަ ކެމިކަލް މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ ދުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވިލިމާލޭގެ ބަނދަރު ރީއޮގަނައިޒްކޮށް ހަރުދަނާ ފައްތިޔާގެ ނިޒާމެއް ވިލިމާލެއަށް ބޭނުންވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މިމައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދަތުރު ދިޔުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ވިލިމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީކޮށް، އެސަރަހައްދު ރީޑިވެލޮޕްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންޖީއޯތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ ހޯލް އަދި ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އާޒިމް ވައުދު ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެގޮތުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެންމެން އެކީ މަސައްކަތްކޮށް، ލޯތްބާއި، އޯގާތެރިކަމާއި އެކު އުޅޭ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވިލިމާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ކުރިއެރުން ލިބޭނެހެން މާހައުލެއް ވިލިމާލޭގައި ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި މާރުކޭޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުޑް ޓްރަކް ވިޔަފާރިވެސް ވިލިމާލޭގައި ފެށުމަށް އާޒިމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވަނީ ހިމަނުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް