ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:05
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް އޮތް ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒާއި ކޯލިޝަންގެ އިސް ފަރާތްތައް ކޯޓުދޮށުގައި
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް އޮތް ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒާއި ކޯލިޝަންގެ އިސް ފަރާތްތައް ކޯޓުދޮށުގައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރައިސް ޔާމީން
"ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު އެއޮތީ ފުދިފައި"
 
ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ލުއިތަކަކީވެސް ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ލުއިތަކެއް
 
ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރައްވާނީ އިތުރު ލުއިތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން، އެކަމަށް ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން
 
ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ސަރުކާރުން ޝަރީއަތުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލާނެ ވާހަކަ

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އަންނަ ވިއްކި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޖަލުހުކުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު އެއޮތީ ފުދިފައިކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުވައިގެން ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އަތްބާނައިގެން ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށާއި، ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ސަރުކާރުން ޝަރީއަތުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލާނެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

ޝަހީބު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ޝަރުއީ ނިޒާމް މިނިވަންވާ ހިސާބުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ހުވާކުރެއްވުމާއެކު އެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައި ވާކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކުރައްވައިގެން ސަރުކާރު އޭގެ ތެރެއަށް އަތްބާނާފަ، ސިޔާސީ ކަމެއް ކޮށްފަ އޮތީ. އެހެންވީމަ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ޝަރުއީ ނިޒާމް މިނިވަންވާ ހިސާބުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވެގެން އަންނާނެ. އެއީ ރައީސް ވިދާޅުވި ވާހަކައަކީ. އެހެންވީމަ ހުވާކުރެއްވުމާއެކު އެކަން އިއުލާންކުރައްވާފަ އޮތީ. ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނޯންނާނޭ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައެއް. އަތެއް ނުފޯރުވާނޭ. ހުކުމް ނުޖަހާނޭ. ވަކިގޮތަކަށް ކަމެއް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާނޭ. ދެން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުގަ މިއޮތީ. އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގަ އެ ބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާއެކު ހުކުމް ކުރައްވައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގަންނަވާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމަ އިންތިޒާރުކުރާނީ ހުކުމަށް.
ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު، މުހައްމަދު ޝަހީބު

ޝަހީބު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުން އޮތީ ޖުޑިޝަރީގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށާއި، އެއީ ސަރުކާރާ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ވަދެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާނެ ކަމަށްވެސް ޝަހީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު، ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރެއްވިތޯ ދެންނެވުމުން ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ބަންދެއްގައިކަމަށް ވުމާއެކު ގާނޫނީ ހުރަސްތަކެއްވެސް އެބަހުރިކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން، ނުވަތަ ފޯނުންވެސް އެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ރައީސް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، ރައީސް މުއިއްޒު ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލު ކުރައްވާނީ އިތުރު ލުއިތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން އެކަމަށް ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ލުއިތަކަކީވެސް ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ލުއިތަކެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް