ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:36
ރައީސް މުއިއްޒާއި ރައީސް ޔާމީން
ރައީސް މުއިއްޒާއި ރައީސް ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
"ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންވާ ހިސާބުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެ"
 
ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އަތްބާނައިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ލަސްކުރުވާ
 
ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ސަރުކާރުން ޝަރީއަތުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ދުވަހު

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންވާ ހިސާބުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންވާނެކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުރީ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ހުކުމުގައި ތިބި ފަރާތްތައް މިނިވަންކުރިގޮތަށް މި ސަރުކާރުން އަމަލެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރާނެކަމަށް މިވަނީ ވަކާލާތުކޮށްފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ސުވާލު ދަންނަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި އެތައް ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅު ނުފުއްދަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ސަރުކާރުން ދެނީ އެންމެ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީން ހުންނަންޖެހޭނީ ޖަލުގައިހެން ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ހުކުމާ ދެކޮޅަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި ތިބި ބޭފުޅުން އިހްތިޖާޖު ކުރައްވަފާނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލުގައި ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، އެއީ އޭނާ ޖަވާބު ދެއްވަންޖެހޭ ސުވާލެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނޫސްވެރިޔާ ދެންނެވީވެސް މިފަދައަކުން ނޫންނެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލައްވައި ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، އެބޭފުޅުން ކުރައްވާނެ ކަމެއް އެނގިވަަޑައިގަންނަވާނީ އެބޭފުޅުންނަށް ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާއަށް ދެއްވޭނެ ޖަވާބެއް ނޫންކަމަށެވެ. ކަމެއް ބޮލުން "ކަޓުވާލަން" މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ ޖަވާބެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ.

ދެން އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، ކޯޓާބެހޭ ވާހަކައެއް ޝަހީބުލައްވައި ދެއްކުވީމައި އޮޅުންއަރާގޮތް ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާގުޅޭ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވިއެވެ. ވިދާޅުވީ ކޯޓުގެ ވާހަކައެއް އޭނާއަކަށް ނުދެއްކެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓުގެ މަރުހަލާއެއްގެ ވާހަކަދައްކާނަމަ، ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމުން، ހައިކޯޓުގައި އެ ސުވާލު ކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ އެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުވާނޭ ކަމަށެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކަންކަން އެ ބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވީމައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. ޖަވާބެއް ނުދެއްވައި، ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ހުރިހާ ކަމެއް "ކަނޑާލީ"އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށްޓަކައި ޝަރުއީ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް އަތްނުބާނާނެ ކަަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދެއެވެ. ޝަހީބު އަނެއްކާވެސް ތަކުރާކުރެއްވީ އެވާހަކައެވެ.

ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކުރައްވައިގެން ސަރުކާރު އޭގެ ތެރެއަށް އަތްބާނާފަ، ސިޔާސީ ކަމެއް ކޮށްފަ އޮތީ. އެހެންވީމާ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ޝަރުއީ ނިޒާމް މިނިވަންވާ ހިސާބުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވެގެން އަންނާނޭ، އެއީ ރައީސް ވިދާޅުވި ވާހަކައަކީ. އެހެންވީމަ، ހުވާކުރެއްވުމާއެކު އެކަން އިއުލާންކުރައްވާފަ އޮތީ. ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައެއް. އަތެއް ނުފޯރުވާނޭ، ހުކުމް ނުޖަހާނޭ، ވަކިގޮތަކަށް ކަމެއް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާނޭ. ދެން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުގަ މިއޮތީ. އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގަ އެބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާއެކު ހުކުމް ކުރައްވައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެގެންދާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމަ އިންތިޒާރުކުރާނީ ހުކުމަށް.
ަރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު، ޝަހީބު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަމަށް ވަަޑައިގެން، ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި ނުހައްގުން ޖަލަށްލާފައި ތިބި ފަރާތްތައް މިނިވަންކުރެއްވި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރަނީ އެގޮތަށް ރައީސް ޔާމީންވެސް މިނިވަންވެވަޑައިގަތުން ކަމަށް ނޫސްވެރިޔާ ދެންނެވުމުން ތަރުޖަމާނު ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، ކުށްކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ކުރީ ސަރުކާރުން މިނިވަންކުރި ވާހަަކަ މީގެ ކުރިންވެސް ދެއްކިކަމަށާއި، އެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުން ޖުޑިޝަރީ ތެރެއަށް އަތްބޭނިކަމަށާއި، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން އެކަން އެގޮތަކަށް ނުކުރާނެކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމާއި ރައީސް މުއިއްޒު މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމެއްވެސް ޔަގީންކޮށެއް ނުދެއްވުނެވެ. ރައީސް ޔާމީނާ މަޝްވަރާ ނުކުރެވެނީ ހުކުމެއްގައި ހުންނެވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން، މެޑަމް ފާތިމަތާވެސް ވާހަކަ ދެއްކޭނެކަމަށާއި، އެކަން ކުރެއްވިތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް ޝަހީބު ދިނީ ފިނި ޖަވާބެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އަތްބާނައިގެން ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށާއި، ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ސަރުކާރުން ޝަރީއަތުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީން ކޯޓުން މިނިވަން ވަންދެން ބަލަބަލައި ތިބޭނެކަމަށް ދޭހަވާފަދަ މޭރުމަކުން ޝަހީބު ޖަވާބުދެއްވިއެވެ.

ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ދުވަހު (17 ނޮވެމްބަރު)، އެ ދުވަހު ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގަ ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ޖުޑީޝަރީއަށް އަތް ބޭނުން މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ނިމުނިއްޔޭ. ސަރުކާރުން ޖުޑީޝަރީ ތެރެއަށް އަތެއް ނުބާނާނަމޭ. ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއަށް އަތެއް ނުބާނާނަމޭ، ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނަމޭ. އެހެންވީމަ އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކަށް އަތްބޭނުން، ޝަރީއަތްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަރުހަލާ އެއޮތީ ނިމިފަ. އެހެންވީމަ ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު އެއޮތީ ފުދިފަ.
ަރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު، ޝަހީބު

ޝަހީބު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން އޮތީ ޖުޑިޝަރީގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ރައީސް މުއިއްޒު ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރާގުޅޭ ކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ވަދެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާނެ ކަމަށްވެސް ޝަހީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށާއި، އެއީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ "ހެޔޮފުޅު"ކަމުން ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޓިކެޓު ހަވާލުކުރެއްވީ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ތާއީދާއެކުގައި ރައީސް ޔާމީންކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އިތުބާރުކޮށް، ވެރިކަން ހަވާލުކުރާ ދުވަހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކޯޓުތަކަށް އަތްބޭނުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ދުވަސްކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން (ސިޔާސީ ނުފޫޒާއެކު) އެ ހުންނެވީ ނުހައްގު ހުކުމެއް ކޮށްފައިކަމަށާއި، އެ މަނިކުފާނަކީ މައުސޫމް ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނު މިނިވަންވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ދުވަސް ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އޮފީހުގައި މުއިއްޒުގެ މައި ކެމްޕެއިން ޓީމާއެކު، ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ، ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުން ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ އެންމެ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް އޮންނާނީ ޔާމީން ޖަލުން ގެއަށް ބަދަލުކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ބުރަކަށް ދަންޏާ، ދެވަނަ ބުރުގައި ކާމިޔާބުވެވަޑައިގެން، ފުރަތަމަ ޕޯޑިއަމަށް އަރުއްވައި، ފުރަތަމަ ދައްކަވާނެ ވާހަކައަކީވެސް، އޭރު ހުންނެވި ރައީސް (ރައީސް ސާލިހަށް) ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރައްވަން ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް، އެހާތަނަށްވެސް ރައީސް ޔާމީންބގެއަށް ނުގެނެސް ބަހައްޓަވައިފިނަމަ، ރައީސް ޔާމީން ފުރަތަމަ ގެއަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ. މާނައަކީ މަސައްކަތުގެ ގިއަރު އިތުރަށް މަތިކުރަމުން ގޮސް، އެކަން ކާމިޔާބުކޮށް އެ މަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

މިއީ ހުސް ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެވެ. އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ އަދިވެސް ރައީސް އޮފީހުންނާއި، ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އަތްބާނައިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ލަސްކުރުވަނީއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ޖުޑިޝަރީއަށް އަތްބޭނުން ހުއްޓުވާ ދުވަހަކީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ދުވަސް ކަމެކެވެ. އެހެންވީމާ އަމިއްލަ އިއުތިރާފުގައި އެ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުވާނެ ވާހަކައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު