ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:34
ކުކުޅު ބިސް
ކުކުޅު ބިސް
މިހާރު
ކުކުޅު ބިހުގެ އަގު އުފުލުން
މާލޭގައި ކުކުޅު ބިހުގެ ސަޕްލައިދަށްވެ، ބިހުގެ ތާށިކަން ބޮޑުވެއްޖެ
 
މާލޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުން ކުކުޅު ބިސް ވަނީ ހުސްވެފައި
 
މާލޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކަށް ބިހުގެ އައު ޝިޕްމެންޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ލިބޭނެ

މާލެއަށް ކުކުޅު ބިހުގެ ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ބިސް ނުލިބި، ބިހުގެ ސަޕްލައި ދަށްވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މާލޭގެ ބައެއް ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުން މީހަކަށް ފަސް ބިހުގެ ރޭޓުން ކުކުޅު ބިސް ލިމިޓުކޮށްގެން ވިއްކިއެވެ. އެއާއެކު އާންމުކޮށް 1.75 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ބިހެއް ދެ ރުފިޔާއަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑުކޮށް ވިއްކިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރުވެސް މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުން ބިސް ކޭހެއް ވިއްކަމުން އައީ 500 ރުފިޔާއާ 550 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގަކަށެވެ. ބައެއް ތަންތަނުން އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑު އަގެއްގައި ވިއްކާއިރު، އެއީ ކޭހެއްގައި ހަމަވާ 210 ބިހުގެ ރޭޓުން ބަލާއިރު، ބިހެއް 2.60 ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ ކުރިން އާންމުކޮށް ބިސް ކޭހެއް ވިއްކަމުންދިޔައީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން ވެސް 450 ރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވެ. އާންމުކޮށް ސަޕްލައިކުރާ ފިހާރަތަކުން އޭރު ބިސް ކޭހެއް ވިއްކަމުންދިޔައީ 400 ރުފިޔާއާ 420 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގަކަށެވެ.

ގިނަ ފިހާރަތަކުން ބިސް ހުސްވެފައިވާއިރު، އެ ފިހާރަތަކުން ފާހަގަކުރިގޮތުގައި ކުކުޅުބިހުގެ ޝިޕްމެންޓެއް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ، އަދި ބައެއް ފިހާރަތަކަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ލިބޭނެއެވެ. އެއާއެކު ބިހުގެ އަގު އަނބުރައި ކުރިންހުރި އަގަށް ބަދަލުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް