ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:31
ޗެމްޕިއަން، ސިޓީ ޓީމަށް ތަށި ހަވާލުކުރުން
ޗެމްޕިއަން، ސިޓީ ޓީމަށް ތަށި ހަވާލުކުރުން
ވީއޭއެމް
ސިޓީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު
ހުނަރު އޮތީ އަތޮޅު ތެރޭގައި، ސިޓީގެ ކާމިޔާބުން ފެނުނީ އެކަން!
 
ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް، އެކުގައި ކުރިއަށްދާނަަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކާމިޔާބުވާނެ

ވޮލީބޯޅައިގެ ހުނަރު އޮތީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ކަމަށާއި، ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ސިޓީގެ ކާމިޔާބީން ފެނުނީ އެ މަންޒަރު ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އިބްރާހީމް މޫސާ ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، މިއަހަރުގެ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުލަބު ވެމްކޯ ބަލި ކުރުމަށްފަހު، ސިޓީން ތަށި އުފުލާލި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަލަށް ވާދަކުރި ސިޓީން ތަށި އުފުލާލީ ފައިނަލް މެޗު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. މުޅި މެޗުގައިވެސް ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އާދަޔާ ޚިލާފު މޮޅު ކުޅުމެކެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން މޫސާ ބުނީ، ފައިނަލް މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝުކުރެއް އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ ތ. ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ސިޓީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝަރަފާއެކު، ހިރިލަންދޫގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއި، އެ ޓީމުގައި ތިބި އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެ ކާމިޔާބާ ހަމައަށް އާދެވުނީ ވަރަށް މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް، އެކުގައި ކުރިއަށްހިނގައްޖެނަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ މިސާލެއް ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއް މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ފައިނަލްގައި ތަފާތު ރޫހެއް ދައްކައި، މޮޅުވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ވޮލީ ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާނަމަ ރާއްޖެ ތެރޭގައި ގިނަ މުބާރާތްތައް ބާއްވައި، ރާއްޖެ ތެރޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެ ތެރެއަށް ވޮލީ ފުޅާކުރަން ޖެހޭކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ، ސިޓީގައި ހިރިލަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާއަށް ކުޅުންތެރިން ތިބިކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ހައެއްގައިވެސް ހިރިލަންދޫގެ ހުނަރުވެެރި، މޮޅު ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ފަރިތަކުރުމަށްފަހު، މުބާރާތުގެ ތަށި ކާމިޔާބު ކުރެވުމުން ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް އޮތްކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ ރާއްޖެތެރޭން ގެނެވުނު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން. ވޮލީ ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ ތެރޭގަ މުބާރާތްތައް އިތުރު ކޮށްފަ، ރާއްޖެ ތެރެއަށް ބޮޑަށް ފުޅާކުރަންވީ. އޭގެ މިސާލެއް މިރޭ މި ފެނުނީ. މި ޓީމުގައި އެބަ ތިބި ހިރިލަންދޫގެ އަށް ކުޅުންތެރިން.
އިބްރާހީމް މޫސާ / ސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ވަނީ، ސިޓީގެ މެނޭޖުމަންޓުގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޝަރަފާއެކު، ޓީމު ބިނާ ކުރަމުން އައީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ބޭނުންވި ގޮތުގެ މައްޗަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް