ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:48
އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް
އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް
ވެމްކޯ ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އަލަށް ވާދަކުރި ސިޓީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް
 
ފައިނަލް މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުން

ކްލަބް ވެމްކޯ ބަލިކޮށް, ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިޓީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.

ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޝަރަފް އާއި ނިޒާރު އިބްރާހީމްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ދެޓީމްގެ ފައިނަލް މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މެޗުގައި ވާދަވެރިކޮށް ދިޔައީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ސެޓެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓް 25-25 ން ވެސް އެއްވަރުވިއެވެ. ނަމަވެސް 28-26 ން ސިޓީން ސެޓް ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. ދެވަނަ ސެޓް ސިޓީން ގެންދިޔައީ ފަސޭހަ ކަމާއެކުއެވެ. އެއީ 25-17 ނެވެ. މުޙައްމަދު ޝަރަފްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ސިޓީން ތިންވަނަ ސެޓް ގެންދިޔައީ 25-22 ނެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ސިޓީގެ ފުރަތަމަ ހައެއްގައި ތ.ހިރިލަންދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ އެރަށުގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކުޅުނެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސިޓީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ އޮމުރްބެކް އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސިޓީގެ އަހުމަދު ފާޒިލް އެވެ. ބެސްޓް އޮޕޮސިޓް ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް އޭނާއެވެ. ބެސްޓް އައުޓްސައިޑް އެޓޭކަރަކީ ވެމްކޯގެ އަލީ ހުޒާމެވެ. ސެކަންޑް ބެސްޓް އައުޓްސައިޑް އެޓޭކަރަކީ ކްލަބް އާބަންކޯގެ އިސްމާއީލް ސާޖިދު އެވެ. ބެސްޓް މިޑްލް ބްލޮކަރަކީ ވެމްކޯގެ ހުސެއިން ޔޫސުފް އެވެ. ސެކަންޑް ބެސްޓް މިޑްލް ބްލޮކަރަކީ އާބަންކޯގެ އާދަމް ފައިރޫޒް އެވެ. އެންމެ މޮޅު ސެޓަރަކީ ސިޓީގެ ހިރިލަންދޫ ސެޓަރު އަލީ ނިމާލް އެވެ. އެންމެ މޮޅު ލިބަރޯއަކީ ވެމްކޯގެ އަހުމަދު ނަބީލް އެވެ. އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކީ ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މުޙައްމަދު ލަތްފާން އަލީ އެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު ބޭރު ކުޅުންތެރިއަކީ ސިޓީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ޓޮކްޓޮއޭވް އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީ ސިޓީއަށް ތަށި ހޯދައިދިން ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝަރަފް އެވެ.

މުބާރާތުގައި އަލަށް ވާދަކުރި ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ސިޓީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލްގައި އާބަންކޯ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް