ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 10:56
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖާއި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުން
ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ދައްކާ އަގު ކުޑަކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
 
ފައިސާ ދައްކާ ބައެއް މީހުންނަށް ހައްޖަށް ނުދެވި ހިތި ތަޖުރިބާތައް ކުރަންޖެހުނު
 
މިފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑު އަގު ނަގަމުންދިޔަ

ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ދައްކާ އަގު ކުޑަކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ 1000 ހައްޖު ކޯޓާ، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި، ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއެއްބަސްވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޝަހީމެވެ. އަދި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަކީލެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ސައުދީން ދޭ ހުރިހާ ހައްޖު ކޯޓާއެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރީ ރައްޔިތުންނަށް ލަބަޔާ މަންފާ ހޯދަދިނުމަށް ކަމަށާއި، މި ނިންމުން ނިންމީ ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މިފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑު އަގު ނަގަމުންދިޔަ ކަމަށާއި، ފައިސާ ދައްކާ ބައެއް މީހުންނަށް ހައްޖަށް ނުދެވި ހިތި ތަޖުރިބާތައް ކުރަންޖެހުނު ކަމަށެވެ. މި ނިންމުމާއެކު މިމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފިޔަވަޅީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަމިއްލަ ގުރޫޕްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ނެގި ފިޔަވަޅެއް ނޫން. މިފިޔަވަޅީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނެގި ފިޔަވަޅެއް. އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާއި އަދި ރާއްޖެއަށް ކޯޓާ އިތުރުވެއްޖެއްޔާ އެހެން ފުރުސަތުތައް ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް އެބައޮތް. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ރަސްމީ ކޯޓާ 1000 ކޯޓާ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް މި ނިންމީ މީގައި ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކާއި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ޖަމާއަތްތަކުން މީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މީހުންނަށް ހައްޖަށް ނުދެވި ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް އެބަހުރި ކުރެވިފައި. އެއާއެކު ބިޑް އުސޫލުން ކޯޓާ ނަގާފައި ކޯޓާ ބޮޑުއަގުގައި ވިއްކާ އުސޫލު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކަމެއް.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު

މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރެއްވިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އުމްރާއަށާއި، ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަމާޒަކީ ކުރިއަށް މިއޮތް ދެތިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް އަމަލީ ސިފައެއް ގެނައުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައްޖަށް ދިޔުމަށް މިހާރު ވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ކިޔުގައި 6018 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައި އެބަތިބި ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް