ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:58
ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތެއް މެންބަރު ވިސާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ
ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތެއް މެންބަރު ވިސާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް
ގަމު ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް މާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި
 
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ 130 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައި
 
މިއީ ހުރިހާ ބާރެއް މަރުކަޒު ކުރުމުގެ ސަގާފަތް އަލުން އިއާދަ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް

ލ. ގަމުގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ކުށްވެރިކޮށް އެ ނިންމުން އަލުން ބަދަލުކުރުމަށް، ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރާ މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް، މެންބަރު ވިސާމް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ލ. ގަމުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ދިރާސާތައް ވެސް ނިންމާފައިވާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް މާލެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާ އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ލ. ގަމުގައި އަޅަން ނިންމީވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނުފޫޒު ގަދަ އެތަކެއް ބޭފުޅުންނެއް އެ ހޮސްޕިޓަލް މާލޭގައި އެޅުމަށް އެދެމުންދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުމާ އެކު އިންޑިއާގެ ޓާޓާ މެމޯރިއަލް ސެންޓަރު (ޓީއެމްސީ) ގެ މަންދޫބުން ލ. ގަމަށް ވަޑައިގެން ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމްކުރުމަށް ހުރަހެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯޓާއި ޑީޕީއާރު ރިޕޯޓް ހަދައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ރިޕޯޓްތަކާއި އެކު އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ވަނީ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވެސް ހަމަޖައްސައިދީފައި ކަމަށެވެ.

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ ޓާޝަރީ ފަރުވާ ނުލިވޭ ސަރަހައްދެއްގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ޖެހުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާއިރު އެ ހޮސްޕިޓަލް ގަމުގައި އެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ 130 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް 16 ޖުލައި 2023 ގައި އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފަ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި ގަމުގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި އޮއްވާ އެ ހިދުމަތް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުކުރުމުން ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަ ދެކޮޅު ނުޖެހޭކަން ހާމަވާ ކަމަށް މެންބަރު ވިސާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ގަމުގައި އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅު ވެފައިވެއެވެ.

އަދި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުއެއް ނުހުއްޓައި ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ވައުދާ އެކު ކަމަށްވާއިރު މިއީ ލ. ގަމުގައި ތަރައްގީއަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ލ. އަތޮޅުގެ ކުރިއެރުމާ ނުހަނު ގުޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލ. ގަމު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތި މިފަދަ ނިންމުމެއް ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އަދި ހިޔާލެއް ހޯދަން ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާ ކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއް ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ހަމެޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓް މާލެއަށް ބަދަލުކުރުމަކީ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ތަަރައްގީއަށް މި ސަރުކާރުން އިސްކަން ނުދޭކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި ވެރިކަން ކުރާ ރަށަށް ހުރިހާ ބާރެއް މަރުކަޒު ކުރުމުގެ ސަގާފަތް އަލުން އިއާދަ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެއަށް މި ޕްރޮޖެކްޓު ބަދަލުކުރީ މިފަދަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ގަސްތުގައި ރޭވިގެން ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލ. ގަމުގައި ގާއިމްކުރަން ނިންމާފައިވާ އޮތް ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް މާލޭގައި އަޅަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު