ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:56
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް
ޓްވިޓަރ
އެއާ އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް
ފަންޑު ކުރާނެ ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާ، މާޗު މަހުން ފެށިގެން އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި
 
ފްލައިޓުތައް ހުންނާނީ ސްޓްރެޗަރު ހަރުކޮށް، ބަލި މީހުން އުފުލާ ވަގުތު ދޭން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދެވޭ ގޮތަށް
 
އެއާ އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ދަނީ ވަމުން

ފަންޑު ކުރާނެ ވަކިގޮތެއް ނުނިންމައި، އަންނަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، އެއާ އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާޗް މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ކަރުދާހެއްގެ ގޮތުގައި އެއާ އެންބިއުލެންސް ހޯދުމާއި، އެއާ އެމްބިއުލެންސް ތައާރަފް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުށަހެޅި ކަރުދާސް. މިކަރުދާހުގެ މަޝްވަރާކުރެވި ނިމިފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތައް. އެގޮތުން ދެ އެއާ އެމްބިއުލޭންސެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއާ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މި ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން މާޗު މަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، އެއާ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް.
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންނަ ފްލައިޓުތައް ހުންނާނީ ސްޓްރެޗަރު ހަރުކޮށް، ބަލި މީހުން އުފުލާ ވަގުތު ދޭން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މި ޚިދުމަތް ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދެ ފްލައިޓުންނެވެ. އަދި މި ފްލައިޓުތައް އޮޕަރޭޓު ކުރާނީ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުންނެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތަށް ފަންޑުކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވި ނަމަވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުން ހަރަދުކޮށްގެން ވެސް މި ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއު ހިންގަމުން ގެންދާނީ މިހާރު ވެސް އިމަޖެންސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚާއްސަ ޑިމާޓްމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ. މިޑިޕާޓްމަންޓަކީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ.

އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމިއިރު، މި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބަލި މީހުން މާލެއަށް ގެނައުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރާއި، ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް