ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:47
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފު
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާނަން: މެންބަރު ޔާސިރު
 
ދިވެހި ގައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް ޕާޓީގެ ރައީސް ވަނީ އަންގަވާފައި
 
އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައިވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައިވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަކި ސްޓޭންޑެއް ނުނަންގަވާކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެއްވާ އިރުޝާދަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ގައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް އަންގަވާފައިވާކަމަށެވެ.

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ ކަންތަކުގަ ޕާޓީގެ ހައިސިއްޔަތުންވެސް އެބަ މަޝްވަރާކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ގާނޫނު އަސާސީގަ ވަޒީރުންގެ ރުހުން ދިނުން މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެބަ ރުހުން ދޭންޖެހޭ ވަޒީރުންނަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގަ މިކަން މި އޮންނަ ގޮތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެބަ އައްޔަންކުރޭ. އަދި އެބޭފުޅަކަށް އެބަ ލިބޭ ފުރުސަތު، އެބޭފުޅާގެ ކެބިނެޓް، އެބޭފުޅާގެ ޓީމް އައްޔަން ކުރުމަށް. އެޓީމަށް އާނ ބަސް ބުނުމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ ދާއިރާތަކުން އެ ރައްޔިތުން ހޮވާފަ ތިބޭ މެންބަރުންނަށް މި ލިބެނީ ފުރުސަތެއް. އެހެންވީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ މެންބަރުން އެކަމާ ދޭތެރޭގަ ދެކޭ ގޮތް ބުނަމުން މި އަންނަނީ. ޕާޓީގެ ރައީސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތުގަ ވިދާޅުވަނީ ދިވެހި ގައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރައްވާށޭ. ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި. ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ވިދާޅުވޭ ރައީސް ސާލިހުގެ ނިންމެވުމަކީ މެންބަރުންގެ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް. މެންބަރުންނޭ ވިސްނަވަންވާނީ. އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ގައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް.
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފު

ޔާސިރު ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގާތް ރައްޓެހިންނާއި، ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށާއި، ޚިޔާލުތައް ހޯދަމުންދާކަމަށެވެ. މި ކެބިނެޓުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ވަޒީރުންނަކީ ގާބިލް ބޭފުޅުން ނޫންކަމަށާއި، ކޮލިޓީ ނެތް ބޭފުޅުންނަށް ރުހުންދިނުމަކީ މަޖިލިސް މެންބަރުން ކުރައްވައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުން ބުނަމުންދާ ކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށްފަހު، މައްސަލަތައް އުޅޭނަމަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަގާމުން ދުރުކުރާ ގޮތަށްވެސް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންނާއި ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެންމެ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ: ޔާސިރު
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އަރާ ވާހަކަދެކެވޭއިރު، މިއަދުގެ ރައީސަށް އެކަމާ ބަހެއް ވިދާޅުވާން ކެރިވަޑައިނުގެންނެވި: ޔާސިރު
މުސާރައިގެ ބަދަލަކީ އެމްޑީޕީގެ ފައިދާއަށް ކުރި ކަމެއްނަމަ އެކަން ކުރާނީ ދައުރު ނިމެންވީމައެއް ނޫން: ޔާސިރު
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ދިގު މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދުކުޑައެއް ނުކުރޭ، ފެންނަނީ ކޯޅިކޯޅިއަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރާ މަންޒަރު: މެންބަރު ޔާސިރު
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމަށްވުރެ ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް މިވަގުތަށް އެބަހުރި: ޔާސިރު
އިންތިޚާބީ ރައީސް، މުއިއްޒުއަށް މިނިވަންކަމާއެކު ވެރިކަން ކުރެއްވިދާނެކަމަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާގައި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނާނަމަ، އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ މުއައްސަސާގެ ނަން ބުނަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔާސިރު