ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:47
ޒަމީރު ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތް ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް
ޒަމީރު ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތް ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން
ޒަމީރު ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން އަރައިގަނެއްޖެ
 
ޕީޕީއެމް ދާއިރާގެ ރައީސް ވަނީ ޒަމީރަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ރައްދުކޮށްފައި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ތ. ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން އަރައިގަނެއްޖެއެވެ.

ޒަމީރު އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވީ މަޖިލީސް ކެމްޕޭނަށެވެ. ޒަމީރު ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ދައުުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް ދާއިރާގެ ރައީސް ވަނީ ޒަމީރަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ރައްދުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދާއިރާގެ ރައީސަށް ނާންގާ، ބޭނުންފުޅުވާ މީހަކަށް ގުޅައިގެން އެގޮތަށް ރަށަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް އެވީޑިއޯގައި ބުނެއެވެ. އަދި ޒަމީރު ވެސް ކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އެ ވީޑިއޯގައި ބުނާ އަޑު އިވެއެވެ.

ޒަމީރު ވިލުފުއްޓަށް ދިޔުމުން ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު ކ.ހުރާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ސަރުކާރުގެ ވަފުދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަންޖަހާފައިވާ ހުސްގޮނޑިކޮޅު އެ ރަށުން ވެސް ވަނީ ނެރެފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ 13 މެންބަރުންގެ ވަފުދެއް ހުރާއަށް ވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ވަނީ އެބޭފުޅުންގެ ފަހަތްޕުޅުން ހުސްގޮނޑިކޮޅު ހިފައިގެން ހިނގާފައެވެ. އަދިވެސް ޔާމީން ހުންނެވީ ނުހައްގު ޖަލު ހުކުމެއްގައި ކަމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމް ހިންގުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕިއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲއަށް ފާޑުކިޔާފައިވެއެވެ. މި ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު މި ސަރުކާރު ގެނައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރި ގިނަ މީހުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ، ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަމުނުދާ ކަމަށް ބުނެެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
14%
0%
14%
0%
71%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން: ވަޒީފާގެ ބިރު، ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ ބިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު
ކެމްޕެއިނުގައި މިފަހަރު ގޮވާލީ ސަރުކާރު ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓުދޭން، ޕާޓީން މިފަހަރުވެސް ބުނީ އެއީ ފަރުދީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު