ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:48
ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި އިރާގުން މިސްރަށް ތެޔޮ ފޮނުވަނީ
ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި އިރާގުން މިސްރަށް ތެޔޮ ފޮނުވަނީ
ރޮއިޓާސް
އިރާގުން ޣައްޒާއަށް ތެޔޮ ފޮނުވަނީ
ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި އިރާގުން މިސްރަށް ތެޔޮ ފޮނުވަނީ
 
ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ތެޔޮ މިހާރު ވަނީ ބަސަރާއިން ސުއެޒް ކެނަލަށް ފުރާފައި
 
އިރާގު ސަރުކާރުން ވަނީ 10 މިލިއަން ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ޣައްޒާއަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައި
 
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު އެހީތައްވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނޭ

ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށް، އިރާގުގެ ސަރުކާރުން ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އިރާގުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީވުމަށް، މިސްރަށް ތެޔޮ ޓޭންކެއް ފޮނުވާފައެވެ.

އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އެޑްވައިޒަރ ފޮރ ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެފެއަރޒް، ޒިދާން ޚަލަފް ވަނީ، އެގައުމުން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ތެޔޮ މިހާރު ބަސަރާއިން ސުއެޒް ކެނަލަށް ފުރާފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އިރާގު ސަރުކާރުން ވަނީ 10 މިލިއަން ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ޣައްޒާއަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު އެހީތައްވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނުކޮށް މުޅި ޣައްޒާ ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް އެތެރެކުރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުއްޓުވި އެކައްޗަކީ ތެލެވެ. ތެޔޮ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އެމްބިއުލާންސްތަކުގެ ޚިދުމަތަށްވެސް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ.

ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުމުން ދިޔަނަމަވެސް، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްރާއީލުން ދަނީ ގިނަ ހުރަސްތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދުނިޔެ ދެކެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އިންސާނީ ކާރިސާ ޣައްޒާއާ ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އަސާސީ އެތައް ޚިދުމަތްތަކަކުން މަހުރޫމުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ