ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:59
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، މާލޭ އޭރިޔާގެ ފްރަންޓްލައިން ޕޮލިސް އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، މާލޭ އޭރިޔާގެ ފްރަންޓްލައިން ޕޮލިސް އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޕޮލިސް
241 ކޮމިޓީ
ފުލުހުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ހުއްޓުވި މައްސަލައާއި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖެނެރަލުން މަޖުބޫރުން ރިޓަޔަރވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާ 241 ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
 
ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނަމުންދާ މައްސަލަވެސް ހިމެނޭ

ފުލުހުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ހުއްޓުވި މައްސަލައާއި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖެނެރަލުން މަޖުބޫރުން ރިޓަޔަރ ވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޓީ ބާއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ގައެވެ. ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފައިވާއިރު، ކޮމިޓީގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދުނު މައްސަލައެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ޖެނެރަލުން ރިޓަޔަރކުރައްވަމުން ދަނީ މަޖުބޫރުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ ސަރުކާރު ބަދަލުވިފަހުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް ޖެނެރަލުންތަކެއް އަމިއްލައަށް ރިޓަޔަރވަމުންދާ މައްސަލައެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން މޭޖަރ ޖެނެރަލް ހާމިދު ޝަފީގު, މޭޖަރ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަހީދު އަދި ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްވެސް ވަނީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނަމުންދާތީ، އެކަމުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށް ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރާމެދު މަޝްވަރާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާ ގުޅުވައިގެން އިދިކޮޅުން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގައި އެދުމަށް، އެ ޕާޓީން ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި މައްސަލައިގެ ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހަދަން ގޮވާލާ ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އިންކުއަރީ ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި؛ ނިމިދިޔަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެތައްހާސް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ބައިތިއްބައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ނަގައިލުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު އޮންނަ ކަނޑުގެ ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންލުންވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައާއި، އެފަދައިން އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގަސްތުގައި ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަންތައްތަކަކާއި، ގަސްތުގައި ދިވެހި ގައުމަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ސަބަބުންކަމާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް އެއިރުގެ ސަރުކާރުން ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތް ބަލައި، މި ކަންކަމުގެ ތެދު ދޮގު ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޖަޒީރާ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް ހަށިވިއްކުމުގެ ނެޓްވޯކް ހިންގި މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީން ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅައި، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުން މައްސަލަ ބަލަނީ
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ވެހިކަލް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށްބުނެ އިތުރު މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައިވޭތޯ ބަލަނީ