ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:22
އައިޑީ ކާޑެއް
އައިޑީ ކާޑެއް
މިހާރު
ވެރިފަރާތަށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުން
ވެރިފަރާތަށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމުގައި އައި.ޑީ ކާޑު ގެންނަން ނުޖެހޭގޮތް ހަދައިފި
 
ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރާނެ
 
18 އަހަރުނުވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ކުދިންނާއެކު ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް އަންނައިރު، ކާޑުގެ ފޮޓޯއެއް ދެއްކުމުން ވެރިފައިކޮށްދޭނެ

ވެރިފަރާތަށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމުގައި އައި.ޑީ ކާޑު ގެންނަން ނުޖެހޭގޮތަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޝަމްއާން މި ނިންމެވުން ނިންމެވީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެގޮތުން، އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް ވެރިފަރާތުން ހާޒިރުވާނަމަ މިހާރު އައި.ޑީ ކާޑު ގެނައުން ލާޒިމެއް ނުވާނެއެވެ.  އަދި 18 އަހަރުނުވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ކުދިންނާއެކު ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް އަންނައިރު، އެފަރާތްތަކުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯއެއް ދެއްކުމުން އައި.ޑީ ކާޑު ވެރިފައި ކޮށްދޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ނޮން-އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި އެމަރޖެންސީ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމުގައި ވެސް ވެރިފަރާތުން ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވާނަމަ އައި.ޑީ ކާޑު ގެނައުން ލާޒިމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މަގުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން އެހެން ފަރާތަކުން ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވާނަމަ އިގުރާރު ސިޓީގައި އެފަރާތެއްގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ސިރީއަލް ނަންބަރު ޖަހަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް އައިސް އެފަރާތެއްގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯއެއް ދެއްކުމުން ވެރިފައި ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.  

އިމިގްރޭޝަންގެ މަގުސަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހައި އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދީ، ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް