ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:01
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އަދި މެންބަރު ތާރިގު (ޓޮމް)
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އަދި މެންބަރު ތާރިގު (ޓޮމް)
މެންބަރަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިނުން
ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިން ހިތްވަރު ލިބިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ބިރުވެރިކަން ކުރިމަތިކުރުވަނީ!
 
ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކުން އަނިޔާވެރިކަަމަށް ބާރު ލިބޭ
 
މެންބަރު ޝިފާއުއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް
 
ޝިފާއު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޝިފާއުގެ ވާހަކައިގައި އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ސަބަބުތައް ވެސް ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މި ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނީ ހުކޫމަތު ގެއްލިފައިވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް އަތްބޭނުމުގެ އިތުރުން، ގާނޫނުއަސާސީ އާ ހިލާފަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާތީ ރައީސް މުއިއްޒު މަގާމުން އަޒުލުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާނެކަމުގައި އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަދައްކަވާއިރު އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާއި ޚިލާފު ނުވާ ވާހަކަތައް މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވުމަކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރައްވަން އެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އަދި އެ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި އެހެން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައީސަކު މަސައްކަތް ނުކުރައްވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަޑު އުފުލުމާއި އެ ކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަކީ އެ މެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ނަމަވެސް މަޖިލީހުގައި މެންބަރު ޝިފާއު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ޝިފާއު އަށް ވަނީ މަރުގެ އިންޒާރުދީފައެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މަގާމުން ވަކިކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ޚަބަރު ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓުކުރަމުން މީހަކު ވަނީ ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވައިން ޝިފާއުއަށް މުޚާތަބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ "ކަރުވެސް ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ" ކަމަށެވެ. އަދި ޝިފާއު އުޅުއްވަނީ މާލެތެރޭގައި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފައްޓަވަން ކަމަށް ބުނެ، އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެހެންކަމަށްވުމާ އެކު މެންބަރެއްގެ ޒިންމާ އާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ވާހަކައަކުން މަރުގެ އިންޒާރުދޭ ނަމަ އެއީ އާދައިގެ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ. އެއީ އެއަށް ވުރެ މާ ނުރައްކާ މާބޮޑު ކަމެކެވެ. މެންބަރު ޝިފާއުއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަން އޭނާގެ މީސްމީޑިއާގެ ޕޯސްޓްތަކުން އެނގެއެވެ. ޝިފާއު އަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީފައިވަނީ ނ. މަނަދޫ މީހެއްކަމަށް ވެސް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އެކިއެކި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ހަޑިހުތުރު ބަހުންނާއި، ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޒާރު ދީފައެވެ.

މިކަން މިހެން އޮތްއިރު ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްފަޑިން ފެށިގެން ތިރިއަށް އެކި ބޭބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުކުތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭފަދަ ވާހަކަތަކަށްވުމެވެ. މަޖިލީހުގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވުމުން ނޫނީ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަށް ކަންކަން ހިނގުމުން، ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ އެ ބިރުދެއްކުމާއި ބާރުވެރިކަމެވެ.

ތިމަންނާމެންނަކީ ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީކަމަށާއި ތިމަންނާމެންގެ ވެރިކަމަކީ ބާރުވެރިކަމާއި އެކުގައި ހިނގާ ވެރިކަމެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގަ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގައިގެން ފަސޭހަގޮތަކަށް ހިނގައިދާނެކަމަށް ހީއްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ތޯރިގް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ބަލާލިއަސް ފެންނަނީ ހަރުކަށި ރާގެކެވެ. ވެރިކަމުން ރައީސް އަޒުލުކުރަން ހުށަޅައިފި ނަމަ އެކަން ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމުން ހިތްވަރުދޭން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމަކަށްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އަދި ތިމަންނާމެންގެ ވެރިކަމަކީ ބާރުވެރި ވެރިކަމެއް ކަމަށް އަޑަށް ބާރުލައްވާފައި ވިދާޅުވާއިރު، އެ ބާރުވެރިކަމަކީ ކޮންކަމެއްގެ ބިރުވެރިކަމެއް އިހުސާސްކޮށްދޭން ދައްކަވާ ވާހަކައެއްބާއޭ ހިތަށް އަރައެވެ. ފަސޭހަގޮތަކަށް ކަންކަން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ހީއްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން ޖަޒުބާތުގައި ޖައްސައިގެން ބަޔަކުލައްވާ ސިޔާސީ ގޮތުން ގޯސްތަކެއް ހައްދުވަން ބޭނުންފުޅު ވަނީތޯއެވެ؟

ދެންއޮތީ ގައުމުގެ ވަލީއުލްއަމްރުކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާގެ ވާހަކައެވެ. ޤާނޫނީ ސަރުކާރަކަށް ލޮޅުން އަރުވާލަން ނިންމުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޣައްދާރުވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައެވެ. ތިމާމެންގެ ސަރުކާރު ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ހިންގަން ދޫކޮށްލައިގެން ނުތިބެ ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނެ މަގުކޮށާދިނީ ސީދާ ޤާނޫނު އަސާސީންނެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު، ވެރިކަމާއި ނުރުހޭ ކޮންމެ ބަޔަކީ ޤައްދާރުންކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަކީ އެއީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތްތޯއެވެ؟ އަދި ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ މަގެއް އޮތުމަކީ އެއީ ވެރިކަަމަށް ލޮޅުން އެރުވުންތޯއެވެ؟ މިފަދަ ވާހަކަފުޅުތައް ދެއްކެވުމުން އެނގިގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ތަހައްމަލްކުރުން ނުވަތަ ޓޮލަރެންސްލެވެލް އިންތިހާއަށް ދަށްކަމެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ކޮންމެ މީހަކީ ގައްދާރެއްކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ސިފަކޮށްދެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އަނިޔާވެރިކަަމަށް ބާރުލިބޭގޮތަށް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގެ ނަތީޖާ މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ފާޅުގައި މަރުގެ އިންޒާރުދީ ބިރުވެރިކަން މި ދަނީ ފަތުރަމުންނެވެ. އަދި މިވަރުން ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. އާއްމު ރައްޔިތަކަށް ވެސް ސަލާމަތެއްނެތެވެ. ވަޒީފާގެ އިންޒާރާއިއެކު އާއްމުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފައްދައިފިއެވެ. ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތީގެ ބިރުދައްކަނީއެވެ. ޕާޓީ ބަދަލުނުކޮށްފިއްޔާ މަޤާމް ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު ވެސް ދައްކަނީއެވެ. ހިތްވަރުދެނީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ކޮންމެ ބަޔަކަށް ގަދަބާރު ދެއްކުމާއި، އެ ބަޔަކު ހިފަހައްޓާ އޮބަހެއްޓުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީއެންއެފްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައިފި
ޢީދު ދުވަސް އަންނަ އިރު ވިސްނަންވީ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ދިވެހިންނަށްވީތީ އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން ދޫކޮށްނުލަން - ރައީސް
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލަނީ
ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނީ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން - ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ދެތިން އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ފެންނާނެ - ރައީސް
މާކުރަތުން އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި ކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ
ރަށާއި ދުރު ފަޅުރަށްތައް ވެސް ކައުންސިލަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާ، ފަޅުރަށްތައް 25 އަހަރަށް ދޫކުރަން ފަށަނީ