ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 16:43
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުން
ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
 
ތިނަދޫ ރަށު ކައުންސިލް، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮށް، ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވޭ

ގދ. ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑައެޅުއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫ ރަށު ކައުންސިލް، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮށް، ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަށްފަހު، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ގާނޫނު މާނަ ކުރުމުގައި ތަފާތު މާނައެއް ނެގި ދާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކައުންސިލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން، އިތުރު އޮޅުމެއް ނާރާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު މާނަކޮށް، މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް، ކޮމެޓީއިން ފާސް ކުރި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން، އިތުރު އިސްލާހެއް ގެނައުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ގެނައުމަށެވެ.

އެގޮތުން ކޮމިޓީން ގެންނަ ބައެއް އިސްލާހުތަކަކީ:

  1. ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ބަދަލުވާނެ އިސްލާހެއް
  2. ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރިއިރު ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް އޮތްނަމަ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ހަ މަސް ދުވަސް ކުރިން ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުވާނެ އިސްލާހެއް
  3. އެއް އަހަރަށް ވުރެ ދައުރު ދިގު ނަމަ ކައުންސިލްގެ ދަރަޖަ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުވާނެ އިސްލާހެއް

ނަމަވެސް އެ ކައުންސިލެއް ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު އެ ދައުރު ދެމި އޮންނާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިބޭނެ ގޮތަށް މި އިސްލާހަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވޯޓަރސް ޓަރންއައުޓް ރަނގަޅު، މިއީ އީސީގެ ލީޑަރޝިޕް އަށް ތައުރީފް ހައްގު ކަމެއް - އޮބްޒަރވަރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ހަމަޖެއްސި އިންތިޒާމްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުންގެ ތައުރީފް
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ކަށަވަރުކުރެއްވީ 3 ކެންޑިޑޭޓުން
ކުރިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ގަސްތުގައި ވޯޓު ބާތިލްކޮށްފައި އެބަ ހުރި، އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން - ފުއާދު
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 8 ޖަހާއިރު، ނިމޭނީ 5:30 ގައި
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު