ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:16
ޑޭވިޑެ ޑެހެއާ
ޑޭވިޑެ ޑެހެއާ
ގޫގުލް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
ޑެހެޔާ ބޯޅައިގައި ޖަހާގޮތް ޓެންހަގް އަށް ކަމަކުނުދޭ!
 
ޓެންހަގް ބުނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެޔާ އެކުލަބު ދޫކޮށްލަންޖެހުނީ އޭނާ ބޯޅައިގައި ފައިން ޖަހާގޮތް ކޯޗު އެރިކް ޓެންހަގަށް ކަމުނުދިއުމުން ކަމަށް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ނެދަލޭންޑްސްގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެންހަގް މިކަމާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް އައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ޑެހެޔާގެ ފަރާތުން އެކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޑެހެޔާގެ ފަރާތުން ހެދިފައިވާ ގިނަ ގޯސްތަކަކީ ވެސް ފަހަތުން ބޯޅަ ފޮނުވާލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ވެސް ކޯޗު ބުންޏެވެ.

"އެކަމަކު އަހަރުމެން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ އޭނާ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ސޭވްތަކެއް ކުރިކަން. ވަރަށް މޮޅަށް ބައެއް މެޗުތަކުގައި އެބަހުރި ކުޅެފައި. އެހެން ނަމަވެސް ބޯޅަ ފޮނުވާލުން އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު ކުރަން. އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަހަރުމެން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރިން،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

ޓެންހަގް ބުނީ މި ޒަމާނުގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ކީޕަރަކީ ކުޅުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިވެރިވާން ޖެހޭ ކުޅުންތެރިއަކަށްވާއިރު ކީޕަރަކީ ރަނގަޅަށް ބޯޅައިގައި ޖަހާ ކުޅުންތެރިއަކަށްވުމަކީ ޓީމަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކު، ޑެހެޔާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި ސީޒަނަށް ފަހު ހަމަވާނެ އެވެ. އޭނާ އަކީ އެލެކްސް ފާގަސަންގެ ފަހު ދުވަސްކޮޅު ޓީމާ ގުޅުނު ކީޕަރެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކޮށް ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޑެހެޔާ ފޮނުވާލައި ޔުނައިޓެޑުން ބެލީ ސްވީޕަރެއްގެ ރޯލު ކުޅެވޭނެ އާ ކީޕަރަކު ހޯދުމަށެވެ. އިންޓަމިލާނުގެ ކެމަރޫން ކީޕަރު އަންދްރޭ އޮނާނާ ގެނައި މިހެންވެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް އަދި ނުދެއްކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް