ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:55
ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އެ އެއާޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައި ދޮރާށި
ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އެ އެއާޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައި ދޮރާށި
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ފަތުރުވެރިކަން
އަހަރު ނިމެން 15 ދުވަސް: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޓާގެޓަށް އަދި އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ފަތުރުވެރިން ބޭނުންވޭ
 
މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަޑަކަށް 8،600 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ޖެހޭނެ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް އެއް މިލިއަން، ހަތް ލައްކަ ފަންސާސް ހާހަށް އަރައި، މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓް ހާސިލްވުމާ ގާތަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން، މި މަހުގެ 13 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 1،752،706 ފަތުރުވެރިއަކު ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ދުވާލެއްގެ އެވްރެޖް އިން ބަލާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ 5،200 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެހެންކަމުން އެ އަދަދުން މި އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް 17 ދުވަހަށް ބަލާނަމަ، މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.84 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅީ 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޙާސިލް ކުރުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި އެ ލަނޑުދަނޑި 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް މަތިކުރައްވާފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަޑަކަށް 8،600 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ އަދަދަކީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާ އަޅާބަލާއިރު މާ މަތި އަދަދެކެވެ.

އެގޮތުން މި ދުވަސްވަރަކީ ފިނި މޫސުން ފެށެން ކައިރިވާ ދުވަސްވަރަށް ވީ ނަމަވެސް، އަދި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އަދަދު މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ އާ އަޅާބަލާއިރު ދަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފިނި މޫސުން ފެށުމާއެކު، އެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އަންދާޒާ ކުރެވެ އެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 6،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 12.7 އިންސައްތައިގެ ފަތުރުވެރިންގެ ކުރިއެރުމެއް މި އަހަރު ލިބިފައިވާއިރު، އެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް މަޑުކުރަނީ 7.6 ދުވަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް