ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:10
ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކައިން ބައެއް އުނިކުރުމަށް ފަހު ރައީސް އޮފީހުން ހިއްސާކުރި ވީޑިއޯ
ނައިބުރައީސްގެ ތަގުރީރުން ބައެއް އުނިކުރުން
ފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެ، ނައިބުރައީސްގެ ތަގުރީރު އާއްމުކުރީ އެއްބައި އުނިކުރުމަށްފަހު!
 
ރައީސް އޮފީހުން ކުރި ޓްވީޓެއް ވަނީ ފަހުން ޑިލީޓްކޮށްފައި
 
ރައީސް އޮފީހުން ސްޕީޗުން ބައެއް އުނިކުރި ސަބަބު ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
ރައީސް އޮފީހުން ނައިބު ރައީސްގެ ސްޕީޗުން ބައެއް އުނިކުރުމުން އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އިތުރުވެފަ

"ޔުނިވާސަލް ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް" އަށް 75 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި މަތީފަންތީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ކުރެއްވި ތަގުރީރަށް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ތަގްރީރުން ބައެއް އުނިކުރުމަށް ފަހު ރައީސް އޮފީހުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އެ ތަގްރީރަށް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނީ އެ ތަގްރީރު އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުވުމުގައި ކޮށިވުމުގެ އިތުރުން ކުށް މައުލޫމާތު ހުރުމާއި، ވާހަކަދެއްކުމުގައި ހަމަނުޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމުންނެވެ. އަދ ކުށްތައް ކިޔުނު ނަމަވެސް އެ ކުށްތައް އިސްލާހުވެސް ކޮށްފައި ނުވުމުންނެވެ. މި ތަގުރީރު ޔޫއެން އިން ވަނީ ލައިވްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ތަގުރީރުގެ ވީޑިއޯގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޓްވީޓެއް ރައީސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން ރައީސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން އެ ޓްވީޓް ވަނީ ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ. އެ ޓްވީޓް ޑިލީޓްކުރުމަށް ފަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޔޫޓިއުބް އެކައުންޓުގައި ނައިބު ރައީސްގެ ސްޕީޗް އަޕްލޯޑްކޮށްފައި ވަނީ އެއިން އެއްބައި އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ރައީސް އޮފީހުން އެބައި އުނިކުރުމުން އެއީ ރައްޔިތުން ރައީސް އޮފީހުގެ އިތުބާރާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ރައީސް އޮފީހަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. އެކަމާއި މެދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ސުވާލަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

އަދި ފަހުން އެ ސުވާލަށް ރައީސް އޮފީހުން ޖަވާބެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ބަހެއް ހޯދުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ހަލީލް އަށް ގުޅުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ނައިބު ރައީސްގެ ސްޕީޗުން ބައެއް އުނިކުރުމުން އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މި ސަރުކާރުގެ އެހެން މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް