ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 22:47
ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފަށް ސޮއިކުރެއްވުން
ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފަށް ސޮއިކުރެއްވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލުބަންދު
ރައީސް ޔާމީނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ދިން ލުއިތަކަށްވުރެ އިތުރު ލުއިތަކެއް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށެއްނުދޭ: މަލީހު
 
ރައީސް ޔާމީން އަދިވެސް ހުންނެވީ ޖަލުބަންދުގައި
 
އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގެންފައިވޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ދިން ލުއިތަކަށްވުރެ އިތުރު ލުއިތަކެއް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށް، ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީއެންއެފް އޮފީހުގައި ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މަލީހު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އަދިވެސް ހުންނެވީ ޖަލު ބަންދުގައި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގެންފައި ވާކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް މި ސަރުކާރުން ދެވޭނެ ލުއިތައް އެބަހުރިކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ލުއިތައް ނުދޭކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ވަކާލަތުކުރި މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަތިން ސަރުކާރު ހަނދާންނެތިފައި ވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މަލީހު ވިދާޅުވީ، އެ ކަންތައްތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބުމާއި، ކަނޑުތައް ވިއްކާލުމުގެ މައްސަލައާއި، ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއެކު ހެދިފައި ހުރި އެކި އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

ޕީއެންއެފަށް ރައީސް ޔާމީން ސޮއިކުރެއްވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި ސިޔާސީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އައު ފެށުމަށް ކަމަށްވެސް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ. ޕީއެންއެފަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށާއި، އަދި ޕީއެންއެފަކީ އައު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ޕީއެންއެފުން ކުރާނެކަން މަލީހު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މަލީހު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ކަރެކްޝަންސްއިން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ، އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އަމަލުފުޅުތައް ތަކުރާރުކުރައްވާނަމަ އިގުރާރު ބަދަލުކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ތަހުގީގު ރިޕޯޓު އިރުއޮއްސި 6:00ގެ ކުރިން ލިބެންޖެހޭނެ، އެކަންކުރި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
ޖަމީލް ރައީސަށް: ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރީ ދުރާލާ ރާވައިގެން، ތި އުޅުއްވަނީ ބުހުތާނު ދޮގުހަދައިގެން ޑެމޭޖް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ
އިއްޔެ މެންދުރުން ފެށިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން މެއްސެއްވެސް ޤަބޫލު ނުކުރާނެ: ޕީއެންއެފް
ކުރިންހެން ހިޔާލު ފާޅުކުރަން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނައިރަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން މީހުންތައް ޕިކަޕަށް އަޅާލުމާ އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު: ރައީސް
ފެނިގެން މިދަނީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުދުމުހުތާރު ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުންނާނެ ގޮތް: އެމްޑީޕީ
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ
ޕީއެންއެފްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައިފި